Prop. 97 L (2014-2015)

Endringer i lov om elsertifikater (første kontrollstasjon)

Til innholdsfortegnelse

2 Status for elsertifikatmarkedet

2.1 Utbygging

I henhold til avtalen mellom Norge og Sverige av 29. juni 2011 er samlet mål for ny fornybar elproduksjon i det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet 26,4 TWh i 2020. Fornybar elproduksjon som er idriftsatt etter 1. januar 2012 og godkjent for rett til elsertifikater inngår i det felles målet. Per 1. januar 2015 er det godkjent anlegg med en normalårsproduksjon tilsvarende 10,3 TWh som inngår i det felles målet. Av dette er anlegg med en normalårsproduksjon på 1,7 TWh bygget i Norge og anlegg med en normalårsproduksjon på 8,6 TWh bygget i Sverige. Produksjonen i Norge består i hovedsak av vannkraft (1,4 TWh) og litt vindkraft (0,3 TWh), mens i Sverige består produksjonen i hovedsak av vindkraft (6,6 TWh), noe biokraft (1,5 TWh) og litt vann- (0,5 TWh) og solkraft (0,02 TWh).

I tillegg tildeles elsertifikater til kraftverk idriftsatt før 1. januar 2012 som omfattes av de såkalte overgangsordningene i Norge og Sverige. I Norge gjelder dette alle fornybare kraftanlegg med byggestart etter 7. september 2009 og mindre vannkraftverk med byggestart tilbake til 1. januar 2004. Sverige innførte allerede i 2003 et nasjonalt elsertifikatsystem. Den svenske overgangsordningen omfatter fornybar elproduksjon som ble idriftsatt før opprettelsen av den felles norsk-svenske ordningen 1. januar 2012 og som er godkjent under den nasjonale svenske elsertifikatordningen. Norge og Sverige er hver ansvarlig for å finansiere produksjonen som faller inn under de nasjonale overgangsordningene. Under den norske overgangsordningen er det per 1. januar 2015 godkjent anlegg med en normalårsproduksjon tilsvarende 0,7 TWh, mens den svenske overgangsordningen omfatter per 1. januar 2015 anlegg med en normalårsproduksjon tilsvarende 10,6 TWh.

2.2 Historiske priser

Prisen på elsertifikater bestemmes av tilbud og etterspørsel. Handel skjer gjennom bilaterale avtaler mellom kraftprodusenter og elsertifikatpliktige aktører og via meglere. Elsertifikater eksisterer kun elektronisk, henholdsvis i det norske eller svenske elsertifikatregisteret (NECS og Cesar). All handel med elsertifikater registreres i elsertifikatregistrene.

Prisen på elsertifikater i det norske elsertifikatregisteret (NECS) har fra januar 2012 til januar 2015 stort sett variert mellom NOK 15 øre/kWh og NOK 19 øre/kWh. Det er imidlertid registrert handler opp mot NOK 28 øre/kWh.

Det er flere meglere som omsetter elsertifikater, herunder Svensk Kraftmäkling, Cleanworld og ICAP. Svensk Kraftmäkling er den største aktøren. I henhold til Svensk Kraftmäklings prisnotering har gjennomsnittlig månedlig spotpris i elsertifikatmarkedet fra januar 2012 til januar 2015 variert mellom NOK 12 øre/kWh og NOK 21 øre/kWh.

2.3 Vedrørende svensk ambisjonsøkning

Det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet er regulert av avtale mellom Norge og Sverige om et felles marked for elsertifikater av 29. juni 2011, jf. Prop. 5 S (2011–2012). Avtalen av 29. juni 2011 ligger til grunn for omtalen av elsertifikatmarkedet i denne proposisjonen. Olje- og energidepartementet og det svenske Miljö- och energidepartementet har fremforhandlet en avtale om endringer i avtalen av 29. juni 2011. Endringsavtalen krever ikke lovendringer på norsk side. På ordinær måte vil Stortinget i løpet av våren 2015 bli forelagt sak om samtykke til inngåelse av endringsavtalen. I den forbindelse har endringsavtalen vært gjenstand for alminnelig høring.

Til dokumentets forside