Prop. 97 L (2014-2015)

Endringer i lov om elsertifikater (første kontrollstasjon)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Olje- og energidepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag til endring av lov 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater (elsertifikatloven). Forslaget til lovendring innholder tre hovedelementer: Det foreslås å utvide overgangsordningen. Det foreslås en justering av elsertifikatkvotene i tråd med Norges forpliktelser etter avtalen mellom Norge og Sverige om et felles marked for elsertifikater. Videre foreslås en forlengelse av sluttdatoen for når anlegg kvalifiserer for rett til elsertifikater. Det foreslås i tillegg enkelte andre, mindre endringer i loven.

Endringene gjelder lov om elsertifikater § 8 om godkjenning av produksjonsanlegg, § 17 om årlige elsertifikatkvoter, § 18 om elsertifikatpliktens omfang og § 21 om avgift for manglende annullering av elsertifikater.

Norge og Sverige har siden 1. januar 2012 hatt et felles marked for elsertifikater. Grunnlaget for dette samarbeidet er nedfelt i Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Kongeriket Sveriges regjering om et felles marked for elsertifikater av 29. juni 2011, jf. Prop. 5 S (2011–2012). Avtalens artikkel 8 fastsetter at den første kontrollstasjonen for det felles elsertifikatmarkedet skal finne sted innen utgangen av 2015. En kontrollstasjon innebærer gjennomføring av felles utredninger og drøftelser mellom landene om blant annet behov for endringer eller justeringer i regelverket om elsertifikater. Beslutninger som berører vesentlige rammebetingelser for elsertifikatmarkedet skal fortrinnsvis gjøres ved kontrollstasjoner. Arbeidet med kontrollstasjonen tar sikte på at lovendringer trer i kraft 1. januar 2016. Denne proposisjonen inneholder forslag til den delen av oppfølgingen av kontrollstasjonen som krever lovendring.

Både avtalen med Sverige og elsertifikatloven trådte i kraft 1. januar 2012. Enkelte kraftverk som var bygget ut før denne tid i Norge fikk på bestemte vilkår også rett til å delta i elsertifikatmarkedet. Vilkårene for disse kraftverkenes deltagelse i elsertifikatmarkedet, omtalt som overgangsordningen, følger av loven § 8.

Departementet foreslår en endring i elsertifikatloven § 8 første ledd bokstav b) for at vannkraftanlegg med installert effekt under 10 MW og byggestart etter 1. januar 2004 skal ha rett til elsertifikater. Dette utgjør en utvidelse av overgangsordningen, som hittil har omfattet vannkraftverk med installert effekt inntil 1 MW med byggestart mellom 1. januar 2004 og 7. september 2009. Samtidig foreslår departementet en endring i forskriftshjemmelen i § 8 tredje ledd, for å gi departementet adgang til å forskriftsregulere at anlegg under overgangsordningen, som er idriftsatt før 1. januar 2012, må søke om rett til elsertifikater innen en fastsatt frist. Dette forslaget er begrunnet i elsertifikatmarkedets behov for forutsigbarhet med hensyn til hvor mye kraftproduksjon som omfattes av overgangsordningen.

Videre foreslår departementet endring av loven § 8 fjerde ledd, første punktum, som fastsetter når anlegg må være idriftsatt for å kvalifisere for rett til elsertifikater. Departementet foreslår å utvide denne fristen med 12 måneder, fra 31. desember 2020 til 31. desember 2021. Bakgrunnen for forslaget er å unngå at gode prosjekter ikke blir realisert som følge av risiko for forsinkelse som kan innebære at retten til elsertifikater faller bort.

Utredninger gjennomført i forbindelse med kontrollstasjonen har avdekket at det er nødvendig med justering i elsertifikatkvotene for å overholde avtalen med Sverige. Departementet foreslår som følge av dette endringer i kvotene i loven § 17.

Departementet foreslår en språklig endring i ordlyden i loven § 18 første ledd som presiserer at dersom det foreligger beregningsrelevant mengde elektrisk energi, skal elsertifikatpliktens omfang avrundes til nærmeste megawattime, men plikten skal likevel omfatte minst ett sertifikat. Det foreslås ingen endringer i grunnlaget for hva som anses som beregningsrelevant mengde elektrisk energi, men departementet legger til grunn at raffinerier omfattes av begrepet kraftintensiv industriell virksomhet i § 18 annet ledd, annet punktum. Det kan i forskrift fastsettes at kraftforbruk i raffinerier ikke anses beregningsrelevant, og dermed blir fritatt fra elsertifikatplikten.

Departementet foreslår en endring i loven § 21 første ledd for innføring av rente på avgift for manglende annullering av elsertifikater.

Til forsiden