Reguleringsplanveileder

Veilederen om reguleringsplaner inngår i Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledning til plandelen av plan- og bygningsloven av 2008. Den vil sammen med veilederen til kommuneplanens arealdel og veilederen til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister gi informasjon om hvordan reguleringsplaner kan utarbeides etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

Les dokumentet

Kom gjerne med tilbakemelding om veilederen i vårt Questback skjema.

Maler - reguleringsplan

Figurliste reguleringsplanveileder alternative filformat med høyere oppløsning

Figur 4.1 (kapittel 4.1)

Figuren viser hvordan offentlig veg og veger som er felles for flere eiendommer kan vises i plankartet i et område med frittliggende småhusbebyggelse:
(.jpg) | (.pdf) | (.svg)

Figur 4.3 (kapittel 4.1.1)

Eksempel på plankart med kombinert arealformål for bolig og forretning: (.jpg) | (.pdf) | (.svg)

Figur 4.4 (kapittel 4.1.1)

Eksempel på plankart med arealformål kombinert bebyggelse og anlegg, og grense for bestemmelsesområde med henvisning til bestemmelse #1:
(.jpg) | (.pdf) | (.svg)

Figur 4.5 (kapittel 4.1.2)

Eksempel på hvordan fritidsbebyggelse og hensynssone for naturmiljø vises i plankart:
(.jpg) | (.pdf)(.svg)

Figur 4.6 (kapittel 4.1.6)

Eksempel på hvordan rød og gul støysone vises i plankart og plankart med arealformål offentlig eller privat tjenesteyting:

(.jpg) | (.pdf) | (.svg)

Figur 4.8 (kapittel 4.3.6)

Eksempel på hvordan grønnstruktur kan vises i plankart: 
(.jpg) | (.pdf) | (.svg)

Figur 5.1 (kapittel 5.2.1)

Eksempel på hvordan sone for frisikt vises i plankart:
(.jpg) | (.pdf) | (.svg)

Figur 5.2 (kapittel 5.2.2)

Eksempel på hvordan rød og gul støysone vises i plankart og plankart med arealformål offentlig eller privat tjenesteyting:
(.jpg) | (.pdf) | (.svg)

Figur 5.3 (kapittel 5.2.3)

Eksempel på hvordan sone for flomfare vises i plankart:
(.jpg) | (.pdf) | (.svg)

Figur 5.4 (kapittel 5.2.3)

Eksempel på hvordan ras- og skredfare vises i plankart. I tillegg viser Eksemplet sone for bevaring av naturmiljø:
(.jpg) | (.pdf) | (.svg)

 

Bilderesultat for logo kommunal og moderniseringsdepartementet

Innhold