Historisk arkiv

Reguleringsplanveileder

Til innholdsfortegnelse


Innledning

Veilederen om reguleringsplaner inngår i Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledning til plandelen av plan- og bygningsloven av 2008. Den vil sammen med veilederen til kommuneplanens arealdel og veilederen til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister gi informasjon om hvordan reguleringsplaner kan utarbeides etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. www.planlegging.no leder til Kommunal- og moderniseringsdepartementets sider for veiledning om planlegging etter plan- og bygningsloven.

Veilederen er utformet til bruk for offentlige instanser som behandler reguleringsplaner, private planleggere, utbyggere og andre som utarbeider eller bruker reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven.

For fylkeskommunene skal denne veilederen være et grunnlag for det lovpålagte veiledningsarbeidet overfor kommunene. For fylkesmannen vil den være et hjelpemiddel i arbeidet med veiledning og opplæring om juridiske spørsmål. Kommunene bør søke råd og veiledning hos fylkeskommunen og fylkesmannen om spørsmål som gjelder reguleringsplan.

Denne veilederen erstatter Veileder om reguleringsplan som ble publisert 22.02.2011.


Til forsiden