Mål og prinsipper for strategien

Sikre barns rettigheter i det digitale miljøet og reell medvirkning fra barn og unge

 • Arbeidet for trygg digital oppvekst skal bygge på barnekonvensjonen og ivareta nasjonale, og internasjonale forpliktelser.
 • Barn og unges rettigheter skal være utgangspunkt for tiltak som følger av strategien.
 • Barn og unge skal medvirke aktivt i utviklingen av politikken for en trygg, digital oppvekst.

Øke barn og unges digitale kompetanse

 • Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring og stimulere til begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.
 • Skolen skal ha en sentral rolle i å bidra til at barn og unge utvikler digitale ferdigheter, kritisk medieforståelse og etisk og digital dømmekraft.
 • Informasjon og veiledning som er relevant for barn og unges digitale liv, skal være av høy kvalitet og lett tilgjengelig.
 • Barn og unge skal vite hvor de kan få hjelp og råd hvis de har utfordringer på nett.
 • Digitale hjelpetjenester for barn og unge skal holde høy kvalitet, samordnes og ivareta krav om personvern.
 • Barn og unge skal ha tilgang på trygge, alderstilpassede, digitale tjenester.

Øke den digitale kompetansen til foreldre og voksne som jobber med barn

 • Foreldre og voksne som jobber med barn og unge skal få nødvendig og oppdatert informasjon og råd om barn og unges digitale mediebruk.
 • Foreldre skal få informasjon om digitalt foreldreskap.
 • Foreldre skal engasjere seg i hva barn og ungdom gjør på internett.
 • Foreldre skal forstå hvordan egen digital mediebruk påvirker barn.

Beskytte barn og unge mot internettrelaterte overgrep, skadelig innhold og skadelig bruk

 • Strategien Forebygging og bekjempelse av internettrelatert overgrep (2021-2025) skal følges opp gjennom arbeidet for trygg, digital oppvekst.
 • Medieskadelighetsutvalgets utredning NOU 2021:3 Barneliv foran, bak og i skjermen skal være et viktig grunnlag i arbeidet for å beskytte barn og unge mot skadelig innhold og bruk.
 • Myndighetene skal legge til rette for å forebygge risikoadferd og skadelig nettbruk blant barn og unge.

Sikre barn og unges person- og forbrukervern

 • Tilsynet med markedsføring rettet mot barn og unge i sosiale medier skal være sterkt.
 • Barn og unge skal beskyttes mot uheldig påvirkning og kommersiell utnyttelse.
 • Barn og unge skal vernes mot misbruk av deres personopplysninger.
 • Barn og unge skal lære om sine personvern- og forbrukerrettigheter.
 • Opprettholde et godt samarbeid mellom tilsynsorganene som berører barn og unges digitale hverdag.
 • Digitale plattformer skal gjøres ansvarlig gjennom Digital Services Act.

Initiere forskning og gjøre kunnskap tilgjengelig

 • Legge til rette for forskning om barn og unges digitale hverdag.
 • Forskningen skal være balansert og ta utgangspunkt i både nytte og risiko som barn og unge møter digitalt.
 • Kunnskap og forskning skal formidles og gjøres offentlig tilgjengelig.

Styrke koordineringen av arbeidet for trygg digital oppvekst

 • Godt samarbeid på tvers av ansvarlige departement og underliggende etater.
 • Strategien skal konkretiseres i en handlingsplan på direktoratsnivå.
 • Arbeidet skal følges opp gjennom et fagråd for barns digitale oppvekst.
 • Som koordinerende instans skal Medietilsynet bidra til offentlig-privat samarbeid om tiltak for å sikre tryggere nettbruk for barn og unge.
 • Sikre sammenheng mellom nasjonal strategi for trygg, digital oppvekst og andre strategier, handlingsplaner og tiltak som er relevante for feltet.
 • Sikre oversikt over relevante initiativ og ressurser.
Til dokumentets forside