Forord

En stadig større del av barns hverdag er digital. Sosial omgang, læring, underholdning, kreativ utfoldelse, ytring og demokratisk deltagelse foregår i ulike digitale kanaler. Digitale aktiviteter gir muligheter for positive opplevelser, men kan også utsette barn for ulike former for risiko, som skadelig innhold, vold, overgrep, falske nyheter, hatefulle ytringer, kroppspress og utfordringer rundt personvern. Vi må gjøre det vi kan for at barn og unge skal ha en trygg digital oppvekst med de samme rettighetene der som ellers i livet. Det er på tide at den digitale delen av oppveksten blir tatt på alvor.

De negative og skadelige sidene ved barn og ungdoms digitale hverdag krever tiltak for å beskytte og hjelpe, men også for å styrke barn, foreldre og andre omsorgspersoners digitale dømmekraft, kritiske medieforståelse og deltakelse. Barn har ifølge FNs barnekonvensjon rett til beskyttelse mot informasjon og stoff som er skadelig for deres velferd, til ytrings- og informasjonsfrihet, og til å delta i det kulturelle liv. En god politikk for barns digitale hverdag må balansere disse rettighetene.

For å gi barn og unge en trygg digital oppvekst legger regjeringen fram denne strategien. Den fastslår viktige prinsipper for myndighetenes videre arbeid for barn og unges digitale liv, og tar for seg temaer som sosiale medier, personvern og digital kompetanse. Det er et stort steg i retning av en koordinert og aktiv politikk for en stadig viktigere del av barn og unges oppvekst. Med en bedre koordinering kan vi fange opp nye utfordringer raskere, og sette inn målrettete tiltak der det trengs.

Regjeringen har lagt fram en strategi mot internettrelaterte overgrep mot barn. Strategien, som inneholder 30 tiltak, er en del av regjeringens arbeid med å trygge barns digitale oppvekst.

Arbeidet med strategiene har vist at det er behov for å utrede det politiske handlingsrommet i møte med barns digitale oppvekst. Nye teknologier og trender gjør at feltet forandrer seg raskt. Dette gjør en omfattende gjennomgang av eksisterende og potensielle fremtidige problemstillinger nødvendig. Regjeringen skal derfor igangsette et arbeid med en melding til Stortinget om trygg digital oppvekst.

Medietilsynet har hatt en sentral rolle i utarbeidelsen av strategien og mange aktører har bidratt til arbeidet. Vi har mottatt gode innspill fra barn og unge selv, forvaltningen, akademia, kommuner og organisasjoner. Vi vil rette en stor takk til alle.

Ministrenes signaturer.

Til dokumentets forside