Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rundskriv F-042-98

Et nytt og forenklet særavtaleverk for skolesektoren (03.06.98)

Et nytt og forenklet særavtaleverk for skolesektoren

RUNDSKRIV F-42/98

03.06.98 98/6181

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har i samarbeid med lærerorganisasjonene gjennom flere år arbeidet med å forenkle særavtaleverket i skolesektoren. I forhandlingsmøte 24. mars 1998 ble partene enige om å opprette 12 nye særavtaler. De nye avtalene - som avløser et stort antall eldre protokoller og nemndskjennelser - er følgende:

Ny og forenklet avtalestruktur

Ved opprettelse av det nye avtaleverket har partene i forhandlingsprotokoll 24.3.1998 blitt enige om følgende:

" Partene er enige om at et nytt og forenklet avtaleverk ikke skal medføre tariffrettslige realitetsendringer i avtaleverket. Partenes felles fortolkninger av avtalebestemmelser endres ikke som følge av et nytt og forenklet avtaleverk.

Partene er enige om at det ved en så omfattende endring av avtalestrukturen kan forekomme feil som innebærer at nye regler ikke er en korrekt videreføring av tidligere rettstilstand. Partene er i fellesskap enige om at slike feil skal rettes opp.

Partene er enige om at der det i avtaleteksten eller i fotnoter er gjort henvisninger til lover, forskrifter, rundskriv eller andre tariffavtaler, er dette gjort for å skape sammenheng i teksten og for å gjøre dem lettere tilgjengelig for brukeren. Henvisningene er ikke ment å skape rettigheter eller forpliktelser for partene utover det disse lovene, forskriftene, rundskrivene eller tariffavtalene selv anviser. "

I all hovedsak er teksten i tidligere protokoller og nemndskjennelser overført til nye avtaler. Der avtaleteksten er endret er dette enten begrunnet med behovet for å klargjøre avtalens innhold, eller behovet for å tilpasse teksten til en ny avtalestruktur.

Andre avtaler

Det foreligger flere andre særavtaler som partene på det nåværende tidspunkt ikke har funnet det hensiktsmessig å innarbeide i den nye avtalestrukturen. Dette gjelder f.eks. samlingsstyreravtalene, avtaler om forsøk i enkelte virksomheter og endel andre avtaler.

For ordens skyld minner vi om at undervisningspersonalet i skoleverket er omfattet av Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen i staten samt flere sentrale særavtaler inngått mellom Arbeids- og administrasjonsdepartementet og hovedsammenslutningene/Norsk Lærerlag. Det vises her til Statens personalhåndbok for 1997 og aktuelle personalmeldinger (PM) fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Ikrafttreden

De 12 nye avtalene har ulike bestemmelser om ikrafttredelsesdato. Det vises her til den enkelte særavtale.

Som nevnt foran har tariffpartenes siktemål vært at de nye avtalene ikke skal medføre tariffrettslige realitetsendringer. Det materielle innholdet i de 12 særavtalene vil derfor være uttrykk for gjeldende tariffreguleringer både før og etter det formelle ikrafttredelsestidspunktet for avtalene.

Forholdet til trykksak F-3000 og senere rundskriv

Store deler av trykksak F-3000 er over tid blitt foreldet, og må leses i sammenheng med senere rundskriv hvor det redegjøres for endringer i tariffavtalene. Rundskrivtekst som forklarer tariffavtalebestemmelser som er videreført i de 12 nye særavtalene, vil fortsatt ha gyldighet. Dette vil f.eks. gjelde F-3070 om arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet.

Departementet har som siktemål å utarbeide en ny veiledning om særavtalene for skoleverket som vil erstatte F-3000 og andre relevante rundskriv.

Med hilsen

Carl O. Geving e.f.

fung. avdelingsdirektør Torbjørn Breistrand

rådgiver

Vedlegg: Innholdsoversikt

12 nye særavtaler for skoleverket

Lagt inn 10 desember 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen