Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Særavtale om leseplikt...

Særavtale om leseplikt og tidsressurser i den videregående skolen

Innhold

1. Leseplikter i den videregående skolen

Gjennomsnittlige ukentlige leseplikter/årsrammer følger av tabellene nedenfor.

Grunnkurs

GK

Videregående kurs I

VK I

Videregående kurs II

VK II

Felles allmenne fag

A

16-30

elever*

B

1-15

elever*

A

16-30

elever*

B

1-15

elever*

A

16-30

elever*

B

1-15

elever*

Gj.sn.

ukentlig

leseplikt

Års-

ramme

Gj.sn.

ukentlig

leseplikt

Års-

ramme

Gj.sn.

ukentlig

leseplikt

Års-

ramme

Gj.sn.

ukentlig

leseplikt

Års-

ramme

Gj.sn.

ukentlig

leseplikt

Års-

ramme

Gj.sn.

ukentlig

leseplikt

Års-

ramme

Engelsk, alle GK og VK I YF

17,7

673

19,5

741

17,7

673

19,5

Kroppsøving, alle GK,

alle VK I og alle VK II

21,7

823

22

836

21,7

823

22

836

21,1

802

22

836

Matematikk, alle GK

17,7

673

19,5

741

Naturfag, alle GK

18,7

711

20,5

779

Norsk GK og VK I YF

17,7

673

19,5

741

17,7

673

19,5

741

Norsk, VK I og VK II på studieretning for AA+IF+MDD

15,7

598

17,5

665

15,7

598

17,5

665

Norsk for elever med samisk, GK, VK I AA+IF+MDD og VK II AA+IF+MDD

17,7

673

19,5

741

15,7

598

17,5

665

15,7

598

17,5

665

Norsk for elever med samisk, YF-st.retn.

17,7

673

19,5

741

17,7

673

19,5

741

Norsk som andrespråk, GK,

VK I AA+IF+MDD og VK II AA+IF+MDD

17,7

673

19,5

741

15,7

598

17,5

665

15,7

598

17,5

665

Norsk som andrespråk, YF-st.retn.

17,7

673

19,5

741

17,7

673

19,5

741

Samfunnslære, alle VK I

18,7

711

20,5

779

* Leseplikten i kolonne A, felles allmenne fag, gjelder når det faktiske antall elever i klassen er 16-30.

Leseplikten i kolonne B, felles allmenne fag, gjelder når det faktiske antall elever i klassen er 1-15.

Felles allmenne fag:

Grunnkurs

GK

Videregående

kurs I

VK I

Videregående

kurs II

VK II

Gj.sn.

ukentlig

leseplikt

Års-

ramme

Gj.sn.

ukentlig

leseplikt

Års-

ramme

Gj.sn.

ukentlig

leseplikt

Års-

ramme

B/C - språk 1 GK AA

18,7

711

B/C - språk 2 VK 1 AA

16,7

636

B-språk 3,4 og C-språk 3 alle VK II

16,7

636

Geografi VK I AA

18,7

711

Eldre historie alle VK I

18,7

711

Nyere historie alle VK II

18,7

711

Religion/etikk alle VK II

19,2

730

Nordsamisk som førstespråk, alle GK alle VK I og alle VK II

17,7

673

15,7

598

15,7

598

Samisk som andrespråk, alle GK,

alle VK I og alle VK II

17,7

673

15,7

598

15,7

598

Økonomi og informasjonsbehandling, GK AA

18,7

711

Del av felles allmenne fag:

Del av B-språk I og del av C-språk I VK I HNM

20,7

785

Studieretningsfag

Grunn-kurs

GK

Videregående

kurs I

VK I

Videregående

kurs II

VK II

(1)

AA

Øvrige studieret-ninger (2)

AA

Øvrige studieret-ninger (3)

Gj.sn.

ukent.

lese-plikt

Års-ram-me

Gj.sn.

ukent.

lese-plikt

Års-ram-me

Gj.sn.

ukent.

lese-plikt

Års-ram-me

Gj.sn.

ukent.

lese-plikt

Års-ram-me

Gj.sn.

ukent.

lese-plikt

Års-ram-me

Studieretningsfag innenfor følgende studieretninger:

Idrettsfag

18,7

711

17,7

673

17,7

673

Musikk/Dans/Drama

19,7

748

17,7

673

17,7

673

Helse- og sosialfag

20,5

779

20,5

779

20,5

779

Naturbruk

21,7

823

21,1

802

20,5

779

Hotell- og næringsmiddelfag

21,7

823

21,4

814

21,4

814

Formgivingsfag

21,7

823

21,4

814

21,4

814

Byggfag

21,7

823

21,4

814

21,4

814

Tekniske byggfag

21,7

823

21,4

814

21,4

814

Elektrofag

20,7

785

19,7

748

19,7

748

Mekaniske fag

21,5

817

21,4

814

21,4

814

Kjemi- og prosessfag

21,7

823

21,1

802

21,1

802

Trearbeidsfag

21,7

823

21,4

814

21,4

814

Studieretningsfag i AA

Engelsk I og II

16,7

636

16,7

636

Geografi I og II

16,7

636

16,7

636

Matematikk 2 MX og 3 MX, 2 MY og 3 MY

16,7

636

16,7

636

Mediekunnskap 1,2,3 og 4

16,7

636

16,7

636

Bedriftsøkonomi I og II

16,7

636

16,7

636

Regnskap I, II og III

16,7

636

16,7

636

Transportadministrasjon

17,7

673

16,7

636

Varehandel I og II

17,7

673

17,7

673

Handels- og kontorarbeid

18,7

711

18,7

711

Informasjonsteknologi

17,7

673

17,7

673

Kontorautomasjon I og II

17,7

673

17,7

673

Markedsføring I

17,7

673

Markedsføring II og III

16,7

636

1 og 2 Leseplikten i studieretningsfagene er felles for studieretningsfagene innen den enkelte studieretning.

3 Leseplikten i studieretningsfagene er felles for studieretningsfagene innen den enkelte studieretning. Leseplikten i lærefag som undervises i skole følger leseplikten for studieretningsfag på VK II i vedkommende studieretning. Det samme gjelder kursundervisning for lærlinger.

Grunn-kurs

GK

Videregående

kurs I

VK I

Videregående

kurs II

VK II

Studieretningsfag

1AA

Øvrige studieret-ninger

2
AA

Øvrige studieret-ninger

3

Gj.sn.

ukent.

lese-plikt

Års-ram-me

Gj.sn.

ukent.

lese-plikt

Års-ram-me

Gj.sn.

ukent.

lese-plikt

Års-ram-me

Gj.sn.

ukent.

lese-plikt

Års-ram-me

Gj.sn.

ukent.

lese-plikt

Års-ram-me

Studieretningsfag i AA forts.:

Organisasjonslære I og II

17,7

673

17,7

673

Reiselivsfag (modul 1 og 2)

17,7

673

Reiselivsfag (modul 3 og 4)

16,7

636

Resepsjonsfag

17,7

673

Rettslære I

17,7

673

Rettslære II

16,7

636

Sosialøkonomi I og II

17,7

673

17,7

673

Fysikk 2 FY og 3 FY

16,7

636

16,7

636

Kjemi 2 KJ og 3 KJ

16,7

636

16,7

636

Biologi 2 BI og 3 BI

16,7

636

16,7

636

Samfunnskunnskap 2 SK,

3 SKA og 3 SKB

16,7

636

Politisk idéhistorie

16,7

636

16,7

636

Drama I og II

18,7

711

18,7

711

Eldre og nyere kunst- og kulturhistorie

16,7

636

16,7

636

Form og farge I og II

18,7

711

18,7

711

Musikk I og II

17,7

673

17,7

673

Språkkunnskap

19,2

730

19,2

730

Reklame I

17,7

673

Reklame II

16,7

636

Administrasjon og saksbehandling I og II

17,7

673

17,7

673

Arkivkunnskap

17,7

673

Latin

4>

(7)

ljø- og ressursforvaltning

4>

(8)

,7

636

1 og 2 Leseplikten i studieretningsfagene er felles for studieretningsfagene innen den enkelte studieretning.

3 Leseplikten i studieretningsfagene er felles for studieretningsfagene innen den enkelte studieretning. Leseplikten i lærefag som undervises i skole følger leseplikten for studieretningsfag på VK II i vedkommende studieretning. Det samme gjelder kursundervisning for lærlinger.

4 Disse lesepliktene gjelder for gjeldende fagplaner i latin og miljø- og ressursforvaltning. Nye læreplaner er under arbeid.

Valgfag

Grunnkurs, videregående kurs I og videregå-ende kurs II

Gjennomsnittlig ukentlig

leseplikt

Årsramme

Nasjonale valgfag, GK,

VK I og VK II

19,7

748

Valgfag komponert ved den enkelte skole,

alle GK, VK I og VK II

22

836

Videregående kurs III

Gjennomsnittlig ukentlig

leseplikt

Årsramme

Nautisk linje

18,7

711

Maskinlinje

18,7

711

Andre kurs og fagplaner

Gjennom-snittlig ukentlig

leseplikt

Årsramme

Lederskolen for håndverks- og industrifag

Samtlige fag

18,7

711

Lederskolen for hotell, restaurant og annen servicevirksomhet

Samtlige fag

18,7

711

Teknikerkurs i landbruksfag

Gjennom-snittlig ukentlig leseplikt

Årsramme

Kroppsøving

22,6

860

Norsk med samfunnskunnskap

16,7

636

Matematikk

16,7

636

Teknikerkurs (unntatt fag som er spesielt nevnt)

18,7

711

Spesielle hovedfag (på ulike teknikerkurs)

16,7

636

Leseplikt i sentralt utarbeidede og godkjente valgfag – før

R-94 – etter fagplaner fra gammel struktur

Biokjemi

18,7

711

Bolig/miljølære

22,6

860

EDB

17,7

673

Emaljering

22,6

860

Estetiske fag (3+5 el. 5+5 t.) i videregående kurs

18,7

711

Forbrukerlære

22,6

860

Fremmedspråk

18,7

711

Geologi

18,7

711

Geografi

19,7

748

Idrettsfag (3+5 el. 5+5 i VK)

19,7

748

Keramikk

22,6

860

Kostlære

22,6

860

Matematikk

17,7

673

Musikk

18,7

711

Naturfag

18,7

711

Samtidsorientering

19,7

748

Spesialidrett

18,7

711

Søm

22,6

860

Tekstbehandling

17,7

673

Tekstilforming

22,6

860

Øvrige fag

20,7

785

Teknisk fagskole

Anleggslinje, billinje, driftslinje, elektronikklinje, elkraftlinje, husbyggingslinje, maskinlinje, sveiseteknologisk linje, VVS-linje

Gjennomsnittlig ukentlig leseplikt

Årsramme

Kroppsøving

22,6

860

Informatikk I

17,7

673

Kjemi ( 2 t. )

20,7

785

Tekniske linjefag ( 152 årstimer eller mer i 2 årskurs )

16,7

636

Engelsk ( 2 t. )

20,7

785

Betong II, anleggsteknikk I og II, husbyggings-teknikk I og II, Geoteknikk og fundamentering

16,7

636

Tilvirkningsteknikk energiteknisk konstruksjons-teknikk 1. og 2. år

16,7

636

Økonomi, arbeidsledelse/lovkunnskap, bilteknikk

16,7

636

Varmeteknikk med ventilasjon- og klimateknikk, sanitærteknikk, teknisk hygiene/miljøteknikk

16,7

636

Teleteknikk grunnlag, analogteknikk m/lab. øvelser,digitalteknikk m/lab.øvelser,transmisjons-teknikk m/lab.øv.mikroprosessorteknikk m/lab.øv.

16,7

636

Styringsteknikk I og II m/lab.øvelser,kraftelektro-nikk og reguleringsteknikk m/lab.øvelser, elektris-ke maskiner m/lab.øvelser, elektriske anlegg med maskiner

16,7

636

Konstruksjon II, sveisemetallurgi, sveiseprosedyrer og kvalitetskontroll, sveiseøkonomi med sammen-føyningsmetoder

16,7

636

Driftsadministrasjon, økonomistyring, organisasjon og ledelse

16,7

636

Øvrige fag

18,7

711

Kjemilinje

Kroppsøving

22,6

860

Informatikk I

17,7

673

Kjemi ( 2 t. )

20,7

785

Uorganisk kjemi, fysikalsk kjemi, organisk kjemi 1. og 2. år

16,7

636

Tekniske linjefag (152 årstimer eller mer i 2-års kurs)

16,7

636

Engelsk (2 t. )

20,7

785

Øvrige fag

18,7

711

Næringsmiddellinje

1. år

2. år

Gj.sn.

ukentlig leseplikt

Års-ramme

Gj.sn.

ukentlig leseplikt

Års-ramme

EDB

(11)(12)

bruker planen for informatikk er leseplikten

17,7

673

Bedriftsorg./arbeidsledelse

16,7

636

Næringsmiddelteknologi

16,7

636

16,7

636

Maskinlære og automasjon

16,7

636

16,7

636

Allmenn kjemi

16,7

636

Næringsmiddelkjemi

16,7

636

Råstofflære

18,7

711

Mikrobiologi og hygiene

16,7

636

16,7

636

Ernæringslære

18,7

711

Transportlinje

Gjennomsnittlig ukentlig leseplikt

Årsramme

Organisasjons- og service-ledelse

16,7

636

Transportplanlegging og spedisjon

16,7

636

Materialadministrasjon/logistikk

16,7

636

Økonomistyring I og II

16,7

636

Automatiseringslinje

Økonomi og administrasjon

16,7

636

Arbeidsledelse

16,7

636

Analogteknikk m/lab.

16,7

636

Praktisk reguleringsteknikk m/lab.

16,7

636

Kjemiteknikk

16,7

636

Merknader:

For leseplikt i tilvalgsfag i Teknisk fagskole gjelder som hovedregel at fag som velges som fordypning i linjens hovedfag, følger samme leseplikt som i linjens hovedfag. Leseplikten for laboratorieøvinger følger leseplikten for de fagene de er integrert i.

1.1.Undervisning av elever fra ulike linjer, studieretninger eller klassetrinn i samme time

Dersom en lærer i samme time underviser elever fra forskjellige linjer/studieretninger eller klassetrinn i fag som gir grunnlag for ulik leseplikt, skal den laveste leseplikt gjelde.

2. Særskilte ressursbestemmelser for den videregående skolen

2.1. Omregning av leseplikt til annet arbeid.(13)

Dersom noe av leseplikten konverteres til andre oppgaver enn undervisning, skal arbeidstiden - bunden og ubunden - pr. konvertert time tilsvare 4,55 % eller 1 time og 50 minutter.

2.2. Klassestyrerressurs

Til klassestyrertjenesten beregnes en ressurs på 1,0 % av én full stilling pr. klasse, pluss et tillegg på 0,13 % pr. elev i klassen. Tidsressursen til klassestyrertjenesten skal ikke timeplanfestes, men det er en forutsetning at klassestyreren er tilgjengelig til bestemte tider, bl.a. av hensyn til elevenes foresatte.

Ved kurstilbud som er en videreføring av de tidligere fagskolene i landbruk, skal klassestyrer ha en ressurs på 5 % av full stilling pr. klasse.

2.3. Klassestyrerressurs ved spesialklasser, yrkesfaglige studieretninger

Ved beregning av tidsressurs til klassestyrer i spesialklasser skal brukes beregnet elevtall, og ikke faktisk elevtall i klassene.

Dette innebærer at klassestyrerressursen i spesialklasser med 4- eller 8-grupper skal beregnes som for full normalklasse, dvs. 15 elever i yrkesfaglige studieretninger.

2.4.Spesialundervisning

Leseplikten ved spesialundervisning er i prinsippet den samme som for undervisning forøvrig, men 10,75 % av leseplikten konverteres til de arbeidsoppgavene som er spesielle for denne undervisning (diagnostisering av elever, samarbeid med kolleger, foreldre og andre, utarbeiding av spesielt materiell, notat- og rapportskriving m.v.).

I spesialskoler, i skoler ved sosiale og medisinske institusjoner, i spesialklasser ved andre videregående skoler og ved undervisning etter særskilt tildeling, foretas slik konvertering av det totale timetallet.

2.5.Undervisning i og på finsk ved de samiske videregående skolene

Ved de samiske videregående skolene i Karasjok og Kautokeino gis konverteringsressurs på 10,75 % for lærere som underviser i og på finsk.

2.6.Integrerte elever

Som kompensasjon for faktisk merarbeid i forbindelse med integrerte elever gis det kompensasjon beregnet som 0,5 % av den totale lønnsmasse for de respektive fylker, jf premissene i kjennelse av 30.4.1990 s. 34 - 36. Ressursen skal fordeles mellom skolene i fylket etter en konkret behovsprøving. Den enkelte skoles samlede konverteringsressurs fordeles av rektor etter en konkret arbeidsbyrdevurdering og i samsvar med medbestemmelsesavtalen.

2.7.Økt elevtall i klasser

For klasser/grupper som etter rundskriv F-30/91 har fått økt elevtall, stilles det til disposisjon en totalressurs til lærerne for ekstra arbeidsbyrde, inkludert ekstra behov for samråding, som beregnes slik;

a) 7 % av full stilling pr. elev utover 12 når det har skjedd økning fra 12 elever eller færre

Av denne ressursen tildeles de enkelte lærere 0,22 % pr. elev pr. time ved undervisning i klasser/grupper med mer enn 12 elever.

b) 5,5 % av full stilling pr. elev utover 27 når det har skjedd økning fra 27 elever eller færre.

Av denne ressursen tildeles de enkelte lærere 0,18 % pr. elev pr. time ved undervisning i klasser/grupper med mer enn 27 elever.

2.7.1. Overskytende ressurs

Eventuell overskytende ressurs, jf. pkt. 2.7, fordeles på de lærerne som blir særlig belastet med ekstra elever. Avregningen skjer studieretningsvis. Uenighet om fordelingen tas opp med avtalepartene.

2.7.2. Avregning

Avregning av kompensasjon etter pkt. 2.7. skjer etterskuddsvis på grunnlag av høyeste elevtall i forutgående måned.

2.7.3. Rådgiver og klassestyrer

Rådgiver og klassestyrer tildeles ressurs for utvidet elevtall etter reglene i gjeldende avtale.

2.7.4. Virkeområde

Punkt. 2.7. gjelder for følgende studieretninger, kurs og fag;

Studieretning

Grunnkurs

VK I

VK II

Allmenne,økonomiske og administrative fag

VK I

VK II

Idrettsfag

Grunnkurs

VK I

VK II

Musikk/Dans/Drama

Grunnkurs

VK I

VK II

Hotell- og

næringsmiddelfag

Grunnkurs

VK I

VK II

Formgivingsfag

VK I

VK II

Byggfag

Grunnkurs når praktisk

opplæring ikke skjer samlet

VK I

VK II

Tekniske byggfag

Grunnkurs når praktisk

opplæring ikke skjer samlet

VK I

VK II

Elektrofag

Grunnkurs når praktisk

opplæring ikke skjer samlet

VK I

VK II

Mekaniske fag

Grunnkurs når praktisk

opplæring ikke skjer samlet

VK I

VK II

Kjemiprosessfag

Grunnkurs når praktisk

opplæring ikke skjer samlet

VK I

VK II

Trearbeidsfag

Grunnkurs når praktisk

opplæring ikke skjer samlet

VK I

VK II

Avtalen omfatter også Teknisk fagskole.

2.8. Sammenslåing av to eller flere partier under kurstilbud som er en videreføring av de tidligere fagskolene i landbruk

Dersom en ved sammenslåing av to eller flere partier får en gruppestørrelse på 12 elever eller flere, har læreren krav på en tilleggsressurs på 30 % for undervisning i gruppen.

3. Virkningstid

Avtalen gjelder f.o.m. 1.8.98 t.o.m. 31.7.99. Den fornyes for 1 år av gangen hvis den ikke blir lovlig sagt opp. Oppsigelsesfristen er 3 måneder før utløp.

Lagt inn 10 desember 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen
Til toppen