Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 27 (2003-2004)

Norsk sjøpattedyrpolitikk

Til innholdsfortegnelse

10 Oversikt over hvalarter i våre farvann som er oppført på de forskjellige listene under Bern-konvensjonen, Bonn-konvensjonen og CITES, samt hvilke reservasjoner Norge har tatt under forskjellige konvensjoner

Tabell 10.1 Oversikt over listing av hvalarter under forskjellige konvensjoner

  BERN BONN CITES
Blåhval II I I
Finnhval IIR I & II I R
Seihval IIIM I & II I R
Vågehval IIIM I R
Knølhval II I I
Grønlandshval II I I
Nordkaper II I I
Dvergretthval III II I
Spermhval IIIM I &II I R
Nise II II* II
Spekkhogger IIR IIR II
Delfin II II* II
Tumler II II* II
Kvitnos IIR II *R II
Kvitskjeving IIR II *R II
Hvithval III II II
Narhval IIR IIR II
Nordlig nebbhval II II I & II
Grindhval II II* II

M Bestanden i Middelhavet på liste II

R Norge har reservert seg

* Gjelder kun Nordsjøen og Østersjøen

Nærmere om vedleggene under konvensjonene

Bern-konvensjonen (om beskyttelse av europeiske arter av ville dyr og planter samt deres levesteder)

  • Liste I: Planter som er fredet

  • Liste II: Dyr som medlemslandene plikter å frede og sikre leveområdene til

  • Liste III: Dyr der utnyttelsen av artene må skje gjennom reguleringstiltak på en slik måte at bestandene ikke blir truet

  • Liste IV: Fangstmetoder og redskaper som er forbudt

Bonn-konvensjonen (om vern av trekkende artre av ville dyr, CMS)

  • Liste I: Arter som trenger umiddelbar beskyttelse

  • Liste II: Arter som har en ugunstig vernestatus og trenger internasjonale avtaler for vern og forvaltning. Videre omfatter listen arter med en vernestatus som i vesentlig grad vil være tjent med det internasjonale samarbeidet som kan oppnås ved en internasjonal avtale

Definisjoner:

Trekkende arter betyr i denne sammenheng: hele bestanden eller enhver geografisk adskilt del av bestanden av en art, der en vesentlig andel av individene regelmessig og forutsigbart krysser en eller flere grenser for nasjonal jurisdiksjon.

CITES (Konvensjon om internasjonal handel med truede dyre- og plantearter)

  • Liste I: Arter der tillatelse til utførsel bare kan gis i spesielle tilfeller (ikke kommersielle) når det foreligger innførselstillatelse fra mottakerlandet. I praksis forbud mot handel.

  • Liste II: Arter der det kreves eksporttillatelse fra utførselslandet

  • Liste III: Arter der det ved innførsel kreves opprinnelsessertifikat eller eksporttillatelse.

Til toppen
Til dokumentets forside