St.meld. nr. 27 (2003-2004)

Norsk sjøpattedyrpolitikk

Til innholdsfortegnelse

3 Regulering av fangst av kystsel

3.1 Generelt

Jakt på kystsel er regulert i forskrift av 6. mai 1996, senest endret 6. november 2003, om forvaltning av sel på norskekysten. Forskriften er utarbeidet blant annet på bakgrunn av Landsplan for forvaltning av kystsel (NOU 1990: 12).

Formålet med forvaltningen av sel på norskekysten er å sikre livskraftige selbestander. Innenfor denne rammen kan selene beskattes som en fornybar ressurs, og bestandene reguleres ut fra økologiske og samfunnsmessige hensyn. Dette formålet er gjenspeilet i forskriftens § 1.

Forvaltningsmyndigheten for kystsel er delegert til Fiskeridirektoratet. Delegasjonen innebærer så vel myndighet til å kunne endre bestemmelser som angår regulering og gjennomføring av fangsten, som myndighet til å fastsette de årlige kvotene for jakten. Kvotene blir fastsatt etter anbefaling fra Havforskningsinstituttet.

I forskriftens § 4, jf. § 3, er det satt et generelt forbud mot fangst av sel av alle arter på norskekysten. I henhold til § 5 første ledd kan imidlertid fiskeridirektøren eller den han bemyndiger gi tillatelse til seljakt i områder hvor bestandene vurderes som jaktbare. Fiskeridirektøren har delegert adgangen til å gi slike tillatelser til Fiskeridirektoratets regionkontor.

Tillatelse skal gis til en bestemt person for et bestemt område. Dersom det er et svært stort antall jegere som fyller vilkårene i et område i forhold til totalkvoten, kan regionkontoret fastsette maksimalkvote per jeger i området for å hindre at totalkvoten overskrides.

Tillatelse skal ikke gis i kaste- og dieperioder, og kan kun gis innenfor følgende jakttidsrammer:

  • For arten havert i jaktområdene sør for Stad: 1. februar –30. september.

  • For arten havert i jaktområdene nord for Stad: 2. januar –15. september.

  • For arten steinkobbe langs hele kysten: 2. januar – 30. april og 1. august – 30. september.

  • For artene ringsel og grønlandssel langs hele kysten: 2. januar – 30. september.

Det er et vilkår for å få fellingstillatelse at søker har avlagt skyteprøve for storviltjegere. Søker må dokumentere at han har avlagt slik prøve ved å fremlegge kopi av bestått prøve.

Tillatelse til å delta i jakt på kystsel kan bare gis til personer bosatt i Norge. Dette følger av lov av 17. juni 1966 nr. 19 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen. I henhold til § 3 er det forbudt for den som ikke er norsk statsborger eller likestilt med norsk statsborger å drive fiske eller fangst innenfor den norske fiskerigrensen. Likestilt med norsk statsborger er etter § 2 personer som er bosatt i Norge. Unntakene i annet og tredje ledd er ikke aktuelle for jakt på kystsel. Utenlandske jegere som ikke er bosatt i Norge, kan følgelig ikke drive jakt på kystsel. (Om justering av dette forholdet, se pkt. 5.2.7.6 og 6.1.1.)

Det er i forskriftens § 9 gitt bestemmelser om unntak fra jaktforbudet. Det er blant annet fastsatt at sel som gjør skade på fiskeredskaper eller oppdrettsanlegg i sjøen kan avlives. Videre kan sel som oppholder seg i vassdrag der det går laks, sjøørret eller sjørøye avlives etter tillatelse i det enkelte tilfelle fra Fiskeridirektoratets regionkontor.

Fremgangsmåten ved avlivning er regulert i § 10. Av bestemmelsen følger at det ved avliving av sel skal utvises den største hensynsfullhet og anvendes humane avlivingsmetoder for å hindre unødige lidelser for dyrene. Det er videre gitt bestemmelser om tillatt våpen og ammunisjon.

Det fremgår av forskriftens § 12 at enhver som foretar avliving av sel i henhold til bestemmelsene i forskriften skal rapportere dette til Fiskeridirektoratet. Dette gjelder også ved avlivning av sel i medhold av § 9.

Regler om seljakt på Svalbard fremgår av forskrift av 24. juni 2002 om høsting på Svalbard, som er fastsatt av Miljøverndepartementet. Formålet med forskriften er at fauna skal forvaltes slik at artenes naturlige produktivitet, mangfold og leveområder bevares, og Svalbards villmarksnatur sikres for fremtidige generasjoner. Innenfor denne rammen kan det finne sted en kontrollert og begrenset høsting.

3.2 Forskrift om forvaltning av sel på norskekysten

Fiskeridepartementet har den 6. mai 1996 i medhold av lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 9, 13 og 24 og i medhold av lov av 14. desember 1951 om fangst av sel § 3 bestemt:

§ 1 Formål.

Formålet med forvaltningen av sel på norskekysten er å sikre livskraftige selbestander. Innenfor denne rammen kan selene beskattes som en fornybar ressurs, og bestandene reguleres ut fra økologiske og samfunnsmessige hensyn.

§ 2 Stedlig virkeområde.

Forskriften gjelder innenfor den norske fiskerigrense utenfor det norske fastland.

§ 3 Saklig virkeområde.

Forskriften gjelder for sel av alle arter.

§ 4 Jaktforbud

Det er forbudt å fange, jage, drepe eller skade sel.

§ 5 Adgang til å drive seljakt etter særskilt tillatelse

Uten hensyn til forbudet i § 4 kan Fiskeridirektoratet eller den direktoratet bemyndiger, etter søknad, gi tillatelse til seljakt innenfor en totalkvote i områder hvor bestandene vurderes som jaktbare. Tillatelse skal gis til bestemt person for et bestemt område . Tillatelse skal ikke gis i kaste- og dieperioder. For øvrig kommer § 32 første og annet punktum i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet til anvendelse .

For arten havert i jaktområdene sør for Stad, kan tillatelse bare gis innenfor jaktrammene 1. februar – 30. september.

For arten steinkobbe langs hele kysten, kan tillatelse bare gis innenfor jakttidsrammene 2. januar – 30. april og 1. august – 30. september.

For arten havert i jaktområdene nord for Stad kan tillatelse bare gis innenfor jakttidsrammene 2. januar – 15. september.

For artene ringsel og grønlandssel langs hele kysten kan tillatelse bare gis innenfor jakttidsrammene 2. januar – 30. september.

Søker må ha avlagt skyteprøve for storviltjegere før tillatelse kan gis.

Fiskeridirektoratet eller den direktoratet bemyndiger kan fastsette maksimalkvoter per jeger innenfor bestemt område.

Søker som har overtrådt regler for fangst av sel, herunder reglene om rapporteringsplikt i § 12, kan nektes tillatelse.

§ 6 Søknad

For å kunne delta i jakt på sel i medhold av § 5 må skriftlig søknad sendes til Fiskeridirektoratets Regionkontor i det område jakten skal drives.

§ 7 Meldeplikt ved avliving av sel og plikt til å undersøke om det er kvote igjen

Felling av sel skal meldes til Fiskeridirektoratets Regionkontor i angjeldende område snarest mulig innenfor kontorets ordinære kontortid. Regiondirektøren kan ved behov pålegge jegerne meldeplikt innenfor bestemte tidsrom i løpet av helgene.

Før jakten starter plikter jegerne å undersøke ved Fiskeridirektoratets Regionkontor i angjeldende område om det er sel igjen til felling innenfor totalkvoten i området.

§ 8 Stopp i jakten

Fiskeridirektoratet eller den direktoratet bemyndiger kan stoppe jakten i det enkelte fylke eller når totalkvoten er beregnet felt.

§ 9 Unntak fra jaktforbudet

Sel som gjør skade på fiskeredskaper eller oppdrettsanlegg i sjøen kan avlives. Avliving kan foretas av eier, bruker eller annen som har tilsyn med redskapet eller anlegget.

Sel som oppholder seg i vassdrag der det går laks, sjøørret eller sjørøye kan avlives etter tillatelse fra Fiskeridirektoratets Regionkontor.

Før avliving skal det i rimelig utstrekning forsøkes andre tiltak for å avverge skade. Avlives mordyr i yngeltiden bør avkommet også om mulig avlives.

Fiskeridirektoratet eller den direktoratet bemyndiger, kan i særlige tilfeller gi tillatelse til fangst av sel.

§ 10 Avlivningsmåte.

Ved avlivning av sel skal det utvises den største hensynsfullhet og anvendes humane avlivningsmetoder for å hindre unødige lidelser for dyrene.

For avliving av sel gjelder følgende:

  1. Det er kun tillatt å anvende skytevåpen med riflet løp og ammunisjon med ekspanderende kule og anslagsverdi på minst 2.700 joule (275 kilogrammeter) for 9 grams kuler på 100 meters hold og 2.200 joule (225 kilogrammeter) for 10 grams kuler på 100 meters hold.

  2. Det er forbudt å fange eller avlive sel ved bruk av line, garn, saks, ruse eller annen form for felle. Det er forbudt å bruke skytevåpen med glatt løp eller å bruke hakapik eller slagkrok til avliving.

§ 11 Rapporteringsplikt

Enhver som er gitt tillatelse til å drive jakt på sel i henhold til § 5 skal på fastsatt skjema rapportere om jakten til Fiskeridirektoratet eller den direktoratet bemyndiger. Dette gjelder selv om det ikke er skutt noen sel.

Avliving med hjemmel i § 9 skal rapporteres til Fiskeridirektoratet eller den direktoratet bemyndiger straks.

§ 12 Straffebestemmelse.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften straffes i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 om saltvannsfiske m.v.

§ 13 Ikrafttredelse.

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves midlertidig forskrift av 29. november 1984 om fredning av sel på norskekysten.

3.3 Forskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2004

Fiskeridirektøren har den 4. november 2003 med hjemmel i forskrift av 6. mai 1996 om forvaltning av sel på norskekysten § 5, jf. Fiskeridepartementets delegasjon av 1. november 2000, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Steinkobbe

Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift av 6. mai 1996 om forvaltning av sel på norskekysten § 5, kan jakte innenfor følgende totalkvoter av steinkobbe:

FYLKEKVOTE
Østfold21
Akershus0
Vestfold3
Telemark0
Aust-Agder0
Vest-Agder0
Rogaland36
Hordaland0
Sogn og Fjordane94
Møre og Romsdal139
Sør-Trøndelag171
Nord-Trøndelag10
Nordland295
Troms87
Finnmark93

Det er ikke adgang til å drive jakt på steinkobbe i Lysefjorden i Rogaland.

Det er ikke adgang til å drive jakt på steinkobbe i Indre Sognefjord med sidefjorder.

§ 2 Havert

Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift av 6. mai 1996 om forvaltning av sel på norskekysten § 5, kan jakte innenfor følgende totalkvoter av havert:

OMRÅDEKVOTE
Lista til Stad60
Stad til Lofoten905
Vesterålen til Varanger221

§ 3 Ringsel

Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift av 6. mai 1996 om forvaltning av sel på norskekysten § 5, kan drive fri jakt på ringsel i Nordland, Troms og Finnmark.

§  4 Grønlandssel

Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift av 6. mai 1996 om forvaltning av sel på norskekysten § 5, kan drive fri jakt på grønlandssel langs norskekysten.

§ 5 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 6 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2004 og gjelder til og med 31. desember 2004.

Til forsiden