St.meld. nr. 29 (1997-98)

Norges oppfølging av Kyotoprotokollen

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Miljøverndepartementet

tilrår:

Tilråding fra Miljøverndepartementet av 23.  april 1998 om Norges oppfølging av Kyotoprotokollen blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside