St.meld. nr. 29 (1997-98)

Norges oppfølging av Kyotoprotokollen

Norges oppfølging av Kyotoprotokollen

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no