St.meld. nr. 39 (1998-99)

Forskning ved et tidsskille

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet av 11. juni 1999 om forskning ved et tidsskille blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside