St.meld. nr. 42 (1998-99)

Status og framdrift for etablering av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I St meld nr 38 IT-kompetanse i et regionalt perspektiv, la Regjeringen fram sitt syn på etablering av et IT-senter på Fornebu.

Da Stortinget den 16.06.98 behandlet meldingen og Innst S nr 232 (1997-98), ga flertallet i Næringskomitéen en rekke merknader og uttalte bl a at;

«Komitéen støtter at det etableres kunnskapsintensiv næringsvirksomhet på Fornebu og at det utvikles konkurransedyktig IT-senter på området.»

og videre at;

«Komitéen støtter videre at deler av framtidig vekst i utdanningskapasiteten og forskning innen IT bør kunne lokaliseres til Fornebu og integreres i og tilknyttes relevant næringsvirksomhet. Dette må skje etter avtale med de etablerte utdannings- og forskningsinstitusjonene på en slik måte at disse styrkes.»

I tråd med dette og Stortingets vedtak 28.05.98 i forbindelse med behandling av Dok 8:82 (1997-98) og Innst S nr 193 (1997-98), la Regjeringen som en oppfølging fram St meld nr 13 Enkelte gjenstående spørsmål i forbindelse med etablering av IT-senter på Fornebu.

Da Stortinget den 25.02.99 behandlet Innst S nr 99 (1998-99), gjorde Stortinget følgende vedtak:

«Stortinget ber Regjeringen om at følgende blir gjennomført:

I

  1. Snarest og før 1. juni 1999 utpekes hvilket selskap som skal få i oppdrag å utvikle og gjennomføre planene om et IT- og kunnskapssenter på Fornebu.

  2. I samråd med dette selskapet fastsette hvilket område som kreves for å gjennomføre planene for et IT- og kunnskapssenter av internasjonal betydning.

  3. Staten deltar som medeier i dette selskapet. Staten kan gå inn med bygninger og eiendommer. Verdifastsettelsen på Statens eiendommer avgjøres ved takst i henhold til EØS-regelverket.

  4. Regjeringen må snarest ta opp forhandlingene med Oslo kommune for å finne en løsning for de deler av eiendommen som legges til kunnskapssenteret, som eies av Oslo kommune.

  5. Terminalbygningen legges inn i det felles eierselskapet. Virksomheten skal igangsettes i Terminalbygget fra høsten 1999 i henhold til Stortingets føringer i denne og tidligere innstillinger.

  6. Det inngås en avtale med selskapet om Statens øvrige engasjement i kunnskapssenteret, bl a når det gjelder forskning, utdanning, næringsutvikling og samarbeid med regionene.»

I tråd med dette utformet Regjeringen «Krav og retningslinjer til et IT- og kompetansesenter på Fornebu», som ble sendt til aktuelle tilbydere 08.04.99 med tilbudsfrist 18.05.99.

Da Stortinget 31.05.99 behandlet Dok 8:58 (1998-99) og Innst S nr 199, vedtok Stortinget bl a;

«II.

Stortinget ber Regjeringen snarest foreta verdifastsettelse av statens eiendommer på Fornebu i henhold til EØS-regelverket.

III.

Stortinget ber Regjeringen legge frem en stortingsmelding i vårsesjonen 1999 der Regjeringen redegjør for status i saken og hvilke selskaper Regjeringen vil forhandle videre med.

IV.

Stortinget ber Regjeringen legge fram en egen proposisjon om saken for Stortinget senest 1. oktober 1999.»

I tråd med dette og punkt III i ovennevnte vedtak, legger Nærings- og handelsdepartementet med dette fram St meld nr 42 (1998-99) Status og framdrift for etablering av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu.