St.meld. nr. 8 (2008-2009)

Om menn, mannsroller og likestilling

Til innhaldsliste

3 Referansar

Aftenposten , 15.4.2008, papirutgåve.

Aftenposten, 19.2.2008: “Over 100 000 psykisk ­uføre». http://www.aftenposten.no/nyheter/riks/article2264067.ece [Lesedato 19.2.2008].

Aftonbladet : 26.6.2002 «Pappaledighet minskar risken för skilsmässa». http://www.aftonbladet.se/foraldrar/pappa/article80424.ab?service=print [Lesedato 22.11.2007].

Aljarroudi, A. (2002): Innvandrerfedre og barneoppdragelse : imazighen fedres rolle som barneoppdragere i Norge . Hovedfag i fleirkulturell og utviklingsretta utdanning Oslo : Høgskolen i Oslo.

Almedal, R. og L. Danielsen (1994): Voldtekt på menn : intervjuundersøkelse med 6 menn som har blitt voldtatt. Hovedoppgåve i psykologi, Universitetet i Oslo : Oslo.

Amato, P. R. (2000): «The consequences of Divorce for Adults and Children». Journal of Marriage and the Family , vol. 62, nr. 4.

Amato, P. R. (2008): Divorce and Children’s Well-Being: What do we know?. Foredrag. Universitetet i Oslo : Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, , 22.9.2008.

Ambjörnsson, R. (2001): Mannsmyter. James Bond, Don Juan, Tarzan och andra grabber . Stockholm : Ordfront.

Andersen, A. (2007a): Om homofile fedres foreldreskap, Nettmagasinet Familia, Barne-og likestillingsdepartementet.

Andersen, A. (2007b): Endringstrekk i fedreroller . Foredrag. Oslo :Regionsenter for barn og unges psykiske helse (R-Bup), 14.5.2007.

Aukrust, V. G. (2006): «Ulikhetsskolen», Morgenbladet, 07.04.2006 http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060407/OAKTUELT001/104070040 [Lesedato 6.9.2007].

Bakken, A., E. Borg, K. Hegna og E. Backe-Hansen (2008): Er det skolens skyld? En kunnskapsoversikt om skolens bidrag til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. NOVA- rapport nr. 4/08. Oslo : Norsk Institutt for Forskning om Oppvekst, Velferd og Aldring.

Bakketeig, L. S. og R. Nordhagen (2007): «Hva feiler det menn?». i : Kvinner lider – menn dør. Folkehelse i et kjønnsperspektiv. B. Schei og L. S. Bakketeig (red.). Oslo : Gyldendal Forlag.

Balvig, F. (2000): RisikoUngdom. Ungdomsundersøkelse 1999 . København : Det Kriminalpræventive Råd.

Balvig, F. (2006): Den ungdom! – om den stadig mer omsiggripende lovlydighet blant unge i Danmark. København : Det Kriminalpræventive Råd.

Bancroft, J. H. J. (2007):164: “Sex and aging.» New Engl. Journ. Med. 357: 4819-23. proxy.helsebiblioteket.no/.//www.legehandboka.no/asp/document.asp?id=26171-NEL 1.

Barstad, A. (2000): «Sosial deltaking» i Sosialt utsyn 2000 , Statistisk Sentralbyrå. http://www.ssb.no/emner/00/02/30/sos_utsyn/sa35/kapitler/149-163.pdf [Lesedato 30.4.2007].

Barth, E., M. Røed og P. Schøne (2005): «Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i privat sektor. Betydningen av yrke og virksomhet» i Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2005. Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Bausermann, R. (2002): “Child Adjustment in Joint-Custody Versus Sole-Custody Arrangements: A Meta-Analytical Review», Journal of Family Psychology , vol. 16, nr. 1.

Beauvoir, S. de (2000): Det annet kjønn. Oslo : Pax Forlag.

Belsky, J. og J. Kelly (1994): The Transition to Parenthood: How a First Child Changes a Marriage: Why some couples grow closer and others apart , N.Y. : Delacorte Press.

Berntsen, W. (2006): Kartlegging av kjennskap til familievernet 2006. Rapport, Synovate MMI, på oppdrag frå Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

Bjurström, E. (1982): Generasjonsopprøret. Ungdomskulturer, ungdomsbevegelser og tenåringsmarked fra 50- til 80-årene. Oslo : Universitetsforlaget.

Bolsø, A. (2002): Power in the erotic: Feminism and lesbian practice. Trondheim, Norges Teknisk Vitenskapelige Universitet.

Borg, E., I.-H. Kristiansen og E. Backe-Hansen(2008): Kvalitet og innhold i norske barnehager. En kunnskapsoversikt. NOVA-rapport 6/08. Oslo : Norsk Institutt for forskning om velferd, oppvekst og aldring.

Bourdieu, P. (1995): Distinksjonen. En sosiologisk kritikk av dømmekraften . Oslo : Pax Forlag.

Brage, S. og O. Thune (2008): Medisinske årsaker til uføreytelser blant unge 1977 – 2006 . NAV-rapport 3/08.

Brandth, B., T. Einarsdóttir og E. Kvande (2005): «Omsorgspolitikk for fedre i fire europeiske velferdsstater». i : Valgfrihetens tid : Omsorgspolitikk for barn møter det fleskible arbeidslivet. B. Brandth, B. Bungum og E. Kvande (red.). Oslo : Gyldendal Akademisk.

Brandth, B. og E. Kvande (2003a): Fleksible Fedre . Oslo : Universitetsforlaget.

Brandth, B. og E. Kvande (2003b): «Fedres valgfrihet og arbeidslivets tidskulturer» i Tidsskrift for Samfunnsforskning , nr. 01.

Brandth, B. og E. Kvande (2005): «Valgfri eller øremerket permisjon for fedre?». i : Valgfrihetens tid : omsorgspolitikk for barn møter det fleksible arbeidslivet .B. Brandth, B. Bungum og E. Kvande (red.): Oslo : Gyldendal Akademisk.

Breivik, G. (2007): Personleg fråsegn, MMI-undersøkingane.

Bretteville-Jensen, A. L. (2007): Det Nasjonale Drikkemønsteret , her fra Rossow 2007.

Brudal, L. F. (1984): ««Paternity blues» and the Father-Child relationship». i : Frontiers of Infant Psychiatry, vol. II. J.D. Call (red.). New York : Basic Books.

Brudal, L.F. (1996): Ventetiden. Oslo : Universitetsforlaget.

Brudal, L. F. (2000): Psykiske reaksjoner ved svangerskap, fødsel og barseltid . Bergen : Fagbokforlaget.

Brusdal, R. (2008): Kjønn og kommersielle uttrykk, Statens Institutt for Forbruksforskning, Notat nr. 3.

Buland, T. m.fl. (2006): Leselyst, helt uten smak av tran? Evaluering av tiltaksplanen «Gi rom for lesing!». Delrapport 2 . SINTEF Teknologi og samfunn IFIM, Trondheim.

Byrhagen, K. N., T. Falch og B. Strøm (2006): Frafall i videregående opplæring: Betydning av grunnskolekarakterer, studieretning og fylke . Senter for Økonomisk Forskning. SØF-rapport nr.8/06.

Carroll, J. S. og W. J. Doherty (2003): “Evaluating the Effectiveness of Premarital Prevention Programs: A meta-analytical review of outcome research», Family Relations, vol. 52, nr. 2.

Chapman, G. (2001): Kjærlighetens fem språk – hvordan uttrykke hjertevarme overfor den du er glad i. Oslo : Lunde.

Charmaz, K. (1995): “Identity Dilemmas of Chronically Ill Men». i : Men’s Health and Illness, D. Sabo og F. Gordon (red). Thousand Oaks, CA.: Sage.

Cohen, A. K. (1955): Delinquent Boys . New York : The Free Press.

Connell, R. W. (1992): “A very straight gay. Masculinity, homosexual experience and the dynamics of gender», American Sociological Review 57: 735 – 751.

Connell, R. W. (1995): Masculinities . Cambridge : Polity Press.

Connoly, P. (1998): Early Years, ISBN 1 898276 19 6.

Dahl, G., A. W. Enes, T. Jørgensen og C. Trewin (2006): Langtidsmottakere av sosialhjelp . Økonomiske analyser 2006/3, Statistisk sentralbyrå.

Dahl, S. (2007): «Triste kvinner, tøffe menn – om kjønn og psykisk helse». i: Kvinner lider – menn dør. Folkehelse i et kjønnsperspektiv, B. Schei og L. S. Bakketeig (red). Oslo : Gyldendal Forlag.

Dickinson, D. K . og P. O. Tabors (2002): “Fostering Language and Literacy in Classrooms and Homes», Young Children , nr. 2.

Dobash, R. E. og Dobash, R. P. (1998): «Rethinking violence against women.». i : Sage series on violence against women . California: Sage Publications.

Donald, R. R. (2001): “Masculinity and machismo in Hollywood’s war films». i : The Masculinities Reader . S.M. Whitehead og F.J. Barret (red.). Cambridge : Polity Press, 2001.

Drotner, K. (1999): Unge, medier og modernitet – pejlinger i et foranderligt landskab . København : Borgen.

Drøyvold W. B. m.fl. (2006): “Change in height, weight and body mass index: Longitudinal data from the HUNT Study in Norway». Intern. Journ of Obes. (Lond). (6):935-9.

Duncan, N. (1999): Sexual Bullying – Gender Conflict and the Pupil Culture in Secondary Schools . London : Routledge.

Dyb, E. og T. Hansen (2005): Bostedsløse i Nore – en kartlegging. Prosjektrapport. SINTEF/Byggforsk.

Døving, R. (2001): «Vaffelhjertets makt – norske kvinners hushold». i : Varene tar makten . E.D. Holm og S. Meyer (red.). Makt- og demokratiutredningen. Oslo : Gyldendal Norsk Forlag.

Døving, R. (2006): «Muslimske menn og likestilling». Intervju i utrop.no , publisert 19.11.06. http://www.utrop.no/art.html?artid=11463ogcatid=1 [Lesedato 11.6.2007].

Daatland, S. O. og K. Herlofson (2005): Flere skilte: svekket familiesamhold ? NOVA-rapport nr.11/05. Oslo : Norsk Institutt for forskning om velferd, oppvekst og aldring.

Egeland, C., H. Enehaug, S. Halrynjo, S. T. Lyng og H. Svare (2008): «Erfaringer med og konsekvenser av graviditet og uttak av foreldrepermisjon i norsk arbeidsliv. » AFI-rapport 2/2008. Arbeidsforskningsinstituttet.

Eggebø, H. (2007): Offeromgrepet : til last eller gagn? : undersøking av offeromgrepet med utgangspunkt i institusjonell etnografi . Masteroppgåve i sosiologi. Oslo : Universitetet i Oslo.

Eliasson, M. A. (2007): Verbal abuse in school : constructing gender and age in social interaction . Stockholm : Karolinska Institutet.

Ellingsæther, A. L. (2005a): ««Tidsklemme» – metafor for vår tid». Tidsskrift for samfunnsforskning , nr. 3.

Ellingsæter, A. L. (2005b): «Kjønnslikestilling – postindustrialismens krumtapp». i : Arbeid. Teori og praksis, L. F. H. Svendsen (red). Oslo : Næringslivets Hovedorganisasjon.

Enjolras, B. (2008): Nettverkssamfunn og frivillige organisasjoner. ISF Rapport nr. 10/08, Institutt for Samfunnsforskning

En solidarisk politikk for rekruttering av helsepersonell. IS-1490. Sosial- og helsedirektoratet 2007.

Ericsson, K. (1993): “Kvinner som handlende offer», Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab , nr. 2.

Ericsson, K. (1999): «Klasserommets sanne ofre – jenter eller gutter?» Kvinneforskning , nr. 3.

Ericsson, K., G. Lundby og M. Rudberg (1985): Mors nest beste barn. Ungdom, rusgift og kriminalitet. Oslo : Universitetsforlaget.

Evensen, L. S. og W. Wagle (2003): Kvalitetssikring av læringsutbyttet i norsk skriftlig . Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: Trondheim.

Farstad, G. R. (2004): Innvandrerkvinner i Groruddalen – mellom idealer for modernitet og tradisjon. Nova-rapport nr. 17. Oslo : Norsk Institutt for forskning om velferd, oppvekst og aldring, Oslo.

Fridhov, I. M. (1997): «Fanger og fengsler». i : Kriminologi . L. Finstad og C. Høigård (red.). Oslo : Pax Forlag.

Frivillighet for alle . St.meld. nr. 39 (2006-2007). Kultur- og kirkedepartementet.

Garde, K. og J. Gerlach (2006): Psykiske sygdomme – forskellen mellem mænd og kvinder . København : PsykiatriFondens Forlag.

Gender and Disability Research in the Nordic Countries (2004): K. Kristiansen og R. Traustadóttir (red), Studentlitteratur : Lund.

Genus och funktionshinder (2004): K. Barron (red), Studentlitteratur : Lund.

Gjelsvik, A. (2005): «Det er gutter som har vaska seg – Et filmanalytisk blikk på helteroller i bevegelse», i : Arr, Idehistorisk tidskrift , 2/2005.

Gjertsen, F. (1995): «Forskjeller i selvmordshyppighet i befolkningen. Historisk perspektiv med vekt på 1970- og 1980-årene.» Tidsskrift for Den Norske Lægeforening , vol. 115, nr 1.

Gjertsen, F. (2003): Utviklingstendenser i selvmord. Datagrunnlag, kvalitet og sammenlignbarhet. Avhandling. Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg.

Godt samliv! Parkurs for førstegangsforeldre (2005): Kurshefte. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, Oslo.

Grambo, A.-C. og S. Myklebøl (2008): «Forhold som har betydning når mor og far skal dele foreldrepermisjonen», Arbeid og velferd 4/2008. Oslo : Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Grøholt, E.-K. og R. Nordhagen (2005): Barns helse i Norden . Rapport, 2005:6. Oslo : Folkehelseinstituttet.

Guldvik, I. (2006): Kjønnsperspektiver i forskning om funksjonshemming – hva skjer? Paper holdt på NFFs 2. nasjonale forskningskonferanse, Norsk Nettverk for forskning om Funksjonshemming, Trondheim 30. – 31. oktober.

Gutter i Finnmark 2006-2009 . Blir gutter i Finnmark tapere i skolesystemet? Et prosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark.

Halsaa, B. (2006): «Kvinneforskning». i : Kjønnsforskning. En grunnbok . J. Lorentzen, og W. Mühleisen, (red.). Oslo : Universitetsforlaget.

Handlingsplan for likestilling i barnehage og skole , Kunnskapsdepartementet 2008.

Harding, S. (1991): Whose Science? Whose Knowledge? Thinking from Women’s Lives. Buckingham : Open University Press.

Hassel, C. (2007a): Moderne heterofile parforhold mellom individualitet og fellesskap . Masteroppgåve. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Hassel, C. (2007b): «Størst av alt er kjærligheten?». i : Kilden, http://kilden.forskningsradet.no/c17251/artikkel/arkiv.html?tid=17284ogcat=nyhetogyear=2007. [Lesedato: 9.4.2008].

Haug, P. (2004): Program for ℅Evaluering av Reform 97“. Kunnskapsdepartementet, 2004.

Hegna, K. (2007): «Det store likestillingsprosjektets barn? Endringer i kjønnsforskjeller 1992-2002». i : Ung i Norge. Skole, fritid og ungdomskultur , Å. Strandbu og T. Øia (red.), Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Helsedirektoratet (2008): Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell 2003–2006. Rekruttering for bedre kvalitet. Rapport nr. 4, Sluttrapport. IS-1543.

Helse i Norge (2003): Helsetilstand og behandlingstilbud belyst ved befolkningsundersøkelse. Statistisk sentralbyrå. http://www.ssb.no/emner/03/00/sa41/oversikt.html [Lesedato 30.3.2007].

Helseth, H. (2007): Kunnskapsstatus om kjønnsrelatert mobbing blant barn og unge . Høgskolen i Nesna.

Henriksen, K. (2007): «Fakta om 18 innvandrergrupper i Norge». SSB – Rapport 2007/29. http://www.ssb.no/emner/02/rapp_200729/ [Lesedato 2.4.2007].

Holter, Ø. G. (1989): Menn. Utgitt i samarbeid med Mannsrolleutvalget. Oslo : Aschehoug.

Holter, Ø. G. (2002): «Vold i mannsforskningens lys». i : Menns vold mot kvinner. Behandlingsstrategier og kunnskapsstatus. M. Råkil (red.). Oslo : Universitetsforlaget.

Holter, Ø. G. (2006): «De nye fedrene og kjønnskontraktens forvandling», Tidsskrift for Norsk Psykologforening , vol. 43, nr. 7.

Holter, Ø. G., H. Svare og C. Egeland (2007): Likestilling og livskvalitet 2007. En survey om menns oppfatning og forståelse av kjønnslikestilling i relasjoner, familie, arbeidsliv og samfunn. Rapport, Oslo : Nordisk Institutt for kvinne- og kjønnsforskning og Arbeidsforskningsinstituttet.

Holter, Ø. G. og H. Aarseth (1993): Menns livssammenheng . Oslo : Ad Notam, Gyldendal.

Hult-Markgren, K. (2006): Minoritetsspråkelige jenter og høyere utdanning. En kvalitativ studie av kontekstuelle faktorers betydning for syn på skole og utdanning. Masteroppgåve i sosiologi. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitet i Oslo.

Humanistisk Prosjektsemester (2008): «Rett-hjem-pappa». En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge .

Hva foregår på legekontorene? Konsultasjonsstatistikk for 2006 . NAV-rapport 4/2007.

Hvor dødelig er røyking? (2006): Rapport om dødsfall og tapte leveår som skyldes røyking. Rapport 2006:4. Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Hægeland, T. og L. J. Kirkebøen (2006): Skoleresultater 2005. En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge . SSB-notater 2006/35. Statistisk sentralbyrå.

Høgskolen i Telemark (2006): Prosjektbeskrivelse for «Menn i Omsorgsyrker».

Høst, H. (2004): Kontinuitetog endring i pleie- og omsorgsutdanningene. En studie av utviklingen innenfor utdanningene til hjelpepleier og omsorgsarbeider. Rapport nr. 4, Stein Rokkan Senter for flerfaglige samfunnsstudier, Universitetsforskning i Bergen.

Høst, H. (2006): Kunnskapsstatus vedrørende rekruttering og utdanning til pleie- og omsorgstjenestene i nordiske land. Notat 4-2006. Stein Rokkan Senter for flerfaglige samfunnsstudier, Universitetsforskning i Bergen.

Haaland, T., S.-E. Clausen og B. Schei (2005): Vold i parforhold – ulike perspektiver. Resultater fra den første landsdekkende undersøkelsen i Norge. NIBR-rapport 2005:3, Norsk Institutt for By- og Regionforskning.

Haavind, H. (2006a): «Midt i tredje akt? Fedres deltakelse i det omsorgsfulle foreldreskap», Tidsskrift for Norsk Psykologforening , vol. 43, nr. 7.

Haavind, H. (2006b): Får vi både valgfrihet og tidsknapphet? Trekantforhandlinger mellom omsorgsfulle fedre, arbeidsomme mødre og statlige velferdsordninger. Innlegg på Nordisk Ministerråds konferanse «Familie- og velferdspolitiske ordninger i Norden – ulike modeller og deres konsekvenser for likestilling mellom kjønnene». Åland, 24.11.2006.

Infact: Samlivsundersøkelse 2007 , Verdens Gang, nettutgave 26.2.2007. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=169020 [Lesedato 28.2.2007].

Informasjonsplan for familievernet, 2007 – 2008 , Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, Oslo, 2006.

Innst. S. nr. 234 (2003-2004): Innstilling fra forsvarskomiteen om den videre moderniseringen av Forsvaret i perioden 2005-2008 , Stortinget, 2004.

Isdal, P. (2000): Meningen med volden. Oslo: Kommuneforlaget.

Jensen, A. M. (2003): Fra Nyttebarn til Byttebarn. Barns verdi og demografi . Oslo : Gyldendal Norsk Forlag.

Jensen, T. G. og A. Liversage (2007): Fædre, sønner, ægtemænd. Om maskulinitet og manderoller blant etniske minoritetsmænd . København: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Jente- og guttevennskap , : Ung.no (2007): http://www.ung.no/art/artikkel.inc.php?id=1761 [Lesedato 2.5.2007].

Johansen, V. (2002): Vi er Vål’enga : En studie av mening og identitet blant medlemmer av Klanen, Vålerengas uavhengige supporteres klubb . Hovedoppgåve i idrettsosiologi. Oslo : Norges Idrettshøgskole.

Johansen, V. A. (2007): Exposure to non-domestic violence : short- and long-term psychological reactions and the impact on quality of life. Avhandling for Dr.polit., Universitetet i Bergen https://bora.uib.no/handle/1956/2573.

Johansson, T. (1998a): «Från mansroll till maskuliniteter: en inledning». i : Rädd att falla , C. Ekenstam, m.fl. (red.). Stockholm : Gidlunds Förlag.

Johansson, T. (1998b): «Pappor och deras pappor». i : Rädd att falla , C. Ekenstam, m.fl. (red.). Stockholm : Gidlunds Förlag.

Johnsen, E. S. (2007): Klanen : den kollektive kroppen . Oslo : Akilles Forlag.

Jon, N. (1994): Bak kriminalstatistikkens kolonner : om registrert voldskriminalitet i Oslo . K-serien nr 3, Oslo: Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

Jon, N. (2007): En skikkelig gutt: Arbeidet med å forme en passende maskulinitet på Foldin verneskole 1953-1970 . Oslo : Unipub.

Juell, J. (2004): Barn og skilsmisse – for lukkede dører og åpne ører. Video og informasjonshefte. Oslo : Pedagogisk Forum.

Juhl, T., S. Aa. Madsen, og A. L.Vestergaard (2006): Fædre og fødselsdepression.  København : Rigshospitalet. http://www.sundmand.dk/Maend_FD_resiult_31._jan_2006.pdf.

Kan menn? Menn og likestilling i arbeidslivet – et idédokument . Nord 2000:24. København : Nordisk Ministerråd.

Karlsen, M. B. (2001): «I Venskabs Paradiis» En studie i maskulinitet og vennskap mellom menn . Oslo : Den Norske Historiske Forening.

Kimmel, M. (1996): Manhood in America. New York : The Free Press.

Kitterød, R. H. (2000a): «Er småbarnsmødre fornøyd med arbeidsdelingen hjemme?», Samfunnsspeilet nr. 5.

Kitterød, R. H. (2000b): «Størst likedeling blant de høyt utdannende», Samfunnsspeilet nr. 5.

Kitterød, R. H. (2002): «Store endringer i småbarnsforeldres dagligliv», Samfunnsspeilet nr. 4 –5.

Kitterød, R.H. (2004): «Ulikhet i familiers tid til lønnet arbeid», i : Søkelys på arbeidsmarkedet , Nr. 2.

Kitterød, R. H. (2005a): Han jobber, hun jobber, de jobber : Arbeidstid blant par av småbarnsforeldre . Rapport 2005/10. Oslo : Statistisk Sentralbyrå.

Kitterød, R. H. (2005b): Når mor og far bor hver for seg. Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragssreformen . Rapport 2005/22, Statistisk sentralbyrå.

Kitterød R. H., L. Dommermuth og E. Nymoen (2007): Fathers’ employment in a father-friendly welfare state. Does fatherhood affect men’s working hours? Paper for the XXVIIII International Conference on Time Use Research, University of Maryland, Washington DC, Oct. 17-19, 2007.

Kjær, A-K. B. (2003): Menns opplevelse av samlivsvansker. Hovedoppgåve i psykologi, Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø.

Kjønn og lønn : Fakta, analyser og virkemidler for likelønn . Utredning frå ein kommisjon oppnemd ved kongelig resolusjon 16. juni 2006. NOU 2008:6, Barne- og likestillingsdepartementet 2008.

Klatran, H. K. (2007): Beyond Sexual Identity? Friendship between straight and gay men. School of Social Sciences, Faculty of Humanities. Manchester : The University of Manchester.

Kleven, L. og S. Lien, (2007): Rapportering fra krisesentrene 2006 , Rapport 2007/32. Oslo : Statistisk Sentralbyrå.

Klomsten, A. T. (2007): En studie av flerdimensjonal fysisk selvoppfatning og verdier blant unge gutter og jenter. Doktoravhandling, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.

Knatten, A-L. (1982): Å bli foreldre sammen. Endringer i førstegangsforeldres parrelasjoner, forstått i lys av individuell utviklingshistorie og interaksjonsdynamikk. Hovedoppgåve i psykologi, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Koldre, E. (2006): Håndverkermenn og mannlighet – en diskusjon rundt håndverkermenns forvaltning av maskulinitet sett i lys av diskursive normeringer og kontekstuelle rammefaktorer. Masteroppgåve. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Universitet i Oslo.

Kolnar, K. (1999): «Vold, sex og identitet». i : Normalitet og identitetsmakt i Norge . S. Meyer og T. Sirnes (red.). Oslo : Ad Notam.

Kolnar, K. (2003): Det ambisiøse selv . Avhandling til Dr.art-graden. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet : Filosofisk institutt, Trondheim.

Kolnar, K. (2005): Mannedyret. Begjær i moderne film. Oslo : Spartacus forlag.

Krange, O. og K. Skogen (2003): «Skudd i løse lufta? Unge jegere og rovdyrpolitikken». i : Ungdom, makt og mening. Makt- og demokratiutredningen 1998 – 2003. F. Engelstad og G. Ødegård (red.): Oslo : Gyldendal Akademisk.

Kreftforeningen (2007): Menn og kreft – Innsiktsrapport .

Kriminalstatistikk (2007): Tabell 15. Siktede, etter kjønn, alder og type hovedlovbrudd. Statistisk sentralbyrå.

Kringlen, E. (2005): Psykiatri. Oslo : Gyldendal Akademiske.

Kristofersen, L. B. og S.-E. Clausen (2008): Barnevernsklienter i Norge 1990 – 2005 : En longitudinell studie. NOVA-rapport nr. 3/08. Oslo : Norsk Institutt for forskning om velferd, oppvekst og aldring.

KRÅD, (2007): Kriminalitet blant innvandrerungdom. Rapport. Oslo : Det kriminalitetsforebyggende råd.

Kulturell skulesekk for framtida . St.meld. nr. 8 (2007-2008). Kultur- og kirkedepartementet.

Kvalheim, I. L. (1990): Sats på barnehager ! Oslo: Universitetsforlaget.

Kvalheim, I. L. (2002): Intervjuet i Forbruker.no [http://forbruker.no/jobbogstudier/article379176.ece [Lesedato 2.5.2007].

Kvinner lider – menn dør. Folkehelse i et kjønnsperspektiv, (2007): Schei, B. og L. S. Bakketeig (red.). Oslo : Gyldendal Forlag.

Kyvsgård, B. (1998): Den kriminelle karriere . Jurist- og Økonomforbundet, København.

Larsen, G. (1992): Brødre. Æreskamp og hjemløshet blant innvandringens ungdom. Oslo : Pax Forlag.

Leganger, K. (2008): «Frigjorte kvinner, paralyserte menn». Kronikk i Dagbladet 29. mars.

Leira, H. K. (2002): «To skritt fram, ett tilbake, og nye to skritt fram? Om motstand mot kunnskap om menns vold mot kvinner». i : Menns vold mot kvinner. Behandlingsstrategier og kunnskapsstatus. M. Råkil (red.). Oslo : Universitetsforlaget.

Lervik, B. (2005): Vanskelige samlivsbrudd – barns håndtering. Prosjektrapport, Familiekontoret i Vest-Agder, Kristiansand.

Lien, I.-L. (2002): «Ære, vold og kulturell endring i Oslo indre by», Nytt norsk tidsskrift nr.1.

Lien, I.-L. (2003): «Gjenger – et innvandingsproblem?» i : Gode formål – gale følger? Kritisk lys på norsk innvandringspolitikk . O. Brox, T. Lindbekk og S.Skirbekk (red.). Oslo : Cappelen Akademiske Forlag.

Lien, M. I. (2004): Menn og slanking. En kvalitativ studie av maskulinitet, kropp, mat og helse i møte med menn som opplever overvekt. Hovedoppgåve i sosiologi. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Liliequist, J. (1999): «Från niding till sprätt. En studie i det svenska omanlighetsbegreppets historia från vikingtid till sent 1700-tal». i : Manligt och omanligt i ett historisk perspektiv . A. M. Berggren (red.). Stockholm : Forskningsrådsnämden. (Rapport 99:4).

Lilleaas, U.-B. (2004): «Maskulinitet, sport og forbudte følelser». i : Kvinder, Køn og Forskning nr. 2/3.

Lilleaas, U.-B. (2006a): «Familievaner og likestilling i moderne parforhold». i : I klem eller balanse? Om arbeid, stress og familieliv . A. Roness og S.B Matthiesen (red.), Bergen : Fagbokforlaget.

Lilleaas, U.-B. (2006b): «Det sterke kjønns sårbarhet», Sosiologisk tidsskrift , nr. 04.

Lilleaas, U.-B. og K. Widerberg (2001): Trøtthetens tid. Oslo : Pax Forlag.

Lohne, Y. og H. N. Næsheim (2003): Kartlegging av bruken av deltid i arbeidslivet, Rapporter 2003/22, Statistisk sentralbyrå.

Lohne, Y. (2006): Lettest for fedre å ta seg fri fra jobb. Statistisk Sentralbyrå. http://www.ssb.no/vis/magasinet/slik_lever_vi/art-2006-10-26-01.html [Lesedato 6.5.2007].

Lorentzen, J. (1997): «Mannsforskning – hva er det?» i : Impuls. Tidsskrift for psykologi , nr.3.

Lorentzen, J. (2004a): Maskulinitet. Blikk på mannen gjennom litteratur og film. Oslo : Spartacus Forlag.

Lorentzen, J. (2004b): «Mannsforskning, feminisme og likestilling», Kvinneforskning nr. 3.

Lorentzen, J. (2005): «Den vanlige historien», i spalten Feminist-javisst! i Klassekampen , 18. juli.

Lorentzen, J. (2006): «Forskning på menn og maskuliniteter». i : Kjønnsforskning. En grunnbok , J. Lorentzen, og W. Mühleisen, (red.). Oslo : Universitetsforlaget.

Lorentzen, J. (2007): Refleksjoner rundt menn og omsorg , innlegg på Mannspanelets møte, Skedsmo, 7. september 2007.

Lorentzen, J. og K. Oftung (2007): «Pappas uker». Kronikk i Dagbladet , 13. juni.

Lov om barnehager: Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter med endringer i 2005.

Lyng, S. T. (2004): Være eller lære? Om elevroller, identiteter og læring i ungdomsskolen. Oslo : Universitetsforlaget.

Lysgaard, S. (1967): Arbeiderkollektivet. En studie i de underordnedes sosiologi. Oslo : Universtitetsforlaget.

Lødding, B. (2004): Hvor ble realistene av? Om valg av studieretning og prestasjoner i videregående opplæring blant ungdom med gode karakterer i realfag fra ungdomsskolen . NIFU skriftserie 11/2004. Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Løge, I. K. (2005): Sammenheng mellom språk og atferd? Senter for Arbeidsforskning.

Maccoby, E. E., og R. H. Mnookin, (1992): Dividing the Child: Social and legal dilemmas of custody . Cambridge : Harvard University Press.

Madsen, S. Aa. (2006): Mande-sensitiv kommunikation i sundhetsvæsenet. Innlegg på konferansen «Menns sunnhet og helse i et likestillingsperspektiv », Nordisk konferanse om menn og helse på Universitetet i Oslo, 10.–11. mars.

Martin, M. O., I. V. S. Mullis, E. J. Gonzalez og S. J. Chrostowski (2004): TIMSS 2003. International Science Report. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

Mastekaasa, A. (1993): The relationship between Marital Status and Subjective Well-Being: Consistency, Variations, and Causal Explanations. Doktorgradsavhandling, Sosiologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Med barnet i fokus – en gjennomgang av barnelovens regler om foreldreansvar, bosted og samvær. Utredning frå utval oppnemnd av Regjeringa ved kongelig resolusjon 18. januar 2007. NOU 2008: 9, Barne- og likestillingsdepartementet 2008.

Menckel, E. og E. Witkowska (2002): Allvar eller på skämt? Arbeidslivsinstituttet : 2, Stockholm.

Messerschmidt, J. W. (1993): Masculinities and Crime . Maryland : Rowman og Littlefield Publishers.

Mestring, muligheter og mening . Framtidas omsorgsutfordringer. St.meld. nr. 25 (2005-2006).

Milton, J: (Engelsk forfatter, 1608 – 1674).

Mortensen, Ø. og F. Thuen (2005): Småbarnsforeldre og samlivskurs . Holdninger til og barrierer mot å delta på samlivskurs i et utvalg av den norske befolkningen. Rapport nr. 6, HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen.

Moseng, U. B. (2007): Vold mot lesbiske og homofile tenåringer. NOVA-rapport 19/07. Oslo : Norsk Institutt for forskning om velferd, oppvekst og aldring.

Mossige, S. (2001): Ungdoms holdninger til seksuelle krenkelser og overgrep. Ungdommers oppfatning av barn som legitime mål for seksuelle handlinger . NOVA-rapport nr. 16/01. Oslo : Norsk Institutt for forskning om velferd, oppvekst og aldring.

Moxnes, K. (1985): «Hans og hennes skilsmisse», Tidsskrift for samfunnsforskning, vol. 26.

Moxnes, K. og G. M. D.Haugen (1998): Skilsmisse som fenomen . Rapport, Allforsk, Trondheim.

Moxnes, K., G. M. D. Haugen, og T. Holter (1999): Skilsmissens virkning på barn. Foreldres oppfatning av skilsmissens konsekvenser for deres barn. Rapport, Allforsk, Trondheim.

Mühleisen, W. (2006): «Kjønn, sex og medier». i : Kjønnsforskning. En grunnbok , J. Lorentzen, og W. Mühleisen, (red.). Oslo : Universitetsforlaget.

Mæland, J. G. og S. Haugland (2007): «Det syke kjønn?». i : Kvinner lider – menn dør. Folkehelse i et kjønnsperspektiv. B. Schei og L. S. Bakketeig (red.). Oslo : Gyldendal Forlag.

Män i Norden (2006): J. Lorentzen och C. Ekenstam (red.). Hedemora : Gidlund.

Nasjonalt Folkehelseinstitutt (2004): Helseundersøkelser for barn og unge 2001–2004 .

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller . St.meld. nr. 20 (2006–2007). Helse- og omsorgsdepartementet.

Newburn, T. og E. A. Stanko (red.) (1994): Just boys doing business? Men, masculinities and crime. London : Routledge.

Nielsen, H. B. (2006): Om ungdom og kjønn. Foredrag, Nordisk Ministerråd, Lillestrøm, 10.2. 2006.

Nielsen, H. B. og M. Rudberg (1991): Historien om jenter og gutter. Kjønnssosialisering i et utviklingspsykologisk perspektiv. Oslo : Universitetsforlaget.

Nielsen, H.B. og M. Rudberg (2006): Moderne jenter. Tre generasjoner på vei. Oslo : Universitetsforlaget.

Niemi, M. (2001): Populærmusikk fra Vittula. Oslo : Pax forlag.

NIF (2007): Årsrapport 2006 , Norges Idrettsforbund og olympiske komité.

NIFU STEP(2008): Bortvalg og kompetanse, Norsk Institutt for Studier av Innovasjon, Forskning og Utdanning. Rapport nr. 13/2008.

Nilsson, B. (1999): Maskulinitet . Representation, ideologi och retorikk . Umeå : Boréa Bokförlag.

Nordberg, M. (2005): Jämställdhetens spjutspets? Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet . Göteborg : Arkipelag.

Nordberg, M. (2007): «En «riktig man» gör karriär… Diskursbrott, ambivalenser och mäns längtan». i : Män i rörelse. Jämställdhet, förandring och social innovation i Norden . Ø. G. Holter (red.). Stockholm : Gidlunds förlag.

Næss, E. (1999): Vold er ære, kriminalitet er penger. «K»-gjengen om seg selv . Oslo : Det Kriminalitetsforebyggende råd.

Nørgaard, E. (2007): «Flere innvandrerkvinner på krisesentrene», Samfunnsspeilet nr. 4.

Oberyszyn, T., K. Tober, m.fl.; «Gender differences in antioxidant activity, DNA damage, and vasculature in ultraviolet light exposed skin». http://.forskning.no/artikler/2007/­desember/1197039182.01.

Oftung, K. (2007): «Skilte fedre, omsorg og psykisk helse», Bulletine, nr. 1, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Oslo.

….og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring». St.meld. nr. 16 (2006-2007).

Oláh, L. Sz. (2001): «Gender and Family Stability: Dissolution of the first parental union in Sweden and Hungary», Demographic Research, vol. 4, art. 2.

Oláh, L. Sz. (2003): «Gendering fertility: Second births in Sweden and Hungary», Population Research and Policy Review, vol. 22.

Olsen, B. M. (2005): Mænd, orlov og arbejdspladskultur : Fire virksomheder. København : Socialforskningsinstituttet, 05:19.

Olsen, B. M. (2007): «Tid til omsorg, tid til forandring? Familie og arbejdsliv hos en gruppe danske småbørnsfædre». i : Män i rörelse. Jämställdhet, förandring och social innovation i Norden. Ø. G. Holter (red.). Stockholm : Gidlunds förlag.

Om familien – forpliktende samliv og foreldreskap , St.meld. nr. 29 (2002-2003), Barne- og familiedepartementet.

Oslo-undersøkelsen II (2000): Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

Ot.prp.nr. 4 (2008-2009) om lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner).

Ot.prp.nr. 29 (1994-1995) om lov om endringar i lov av 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønna.

Ot. prp. nr. 71 (1976-77) Om lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Ot. prp. nr. 77 (2000-2001) om lov om endringer i likestillingsloven mv. (plikt til å arbeide for likestilling, skjerping av forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn, forbud mot seksuell trakassering mv.).

Oxford Research (2005): Rapport for skoleåret 2004/2005 – Analyse av resultatene frå den nasjonale undersøkelsen «Elevinspektørene».

Pape, H. og K. Stefansen (2004): Den skjulte volden? En undersøkelse av oslobefolkningens utsatthet for trusler, vold og seksuelle overgrep . Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Rapport nr. 1/2004.

Pape, H. og K. Stefansen (2006): «Kjønn og vold». i : Kjønnsforskning. En grunnbok , J. Lorentzen, og W. Mühleisen, (red.). Oslo : Universitetsforlaget.

Pappa kom hjem. NOU 1995:27.

Pedersen, W. (2005): Nye seksualiteter . Oslo : Universitetsforlaget.

Pettersen, S. V. (2003): «Halvparten av fedrene vil ha lengre kvote», i Samfunnsspeilet , nr. 5.

Pettit, E. J. og B. L. Bloom (1984): “Whose decision was it? The effect of initiator status on adjustment to marital disruption», Journal of Marriage and the Family , vol. 46.

PIRLS 2006: Progress in International Reading Literacy Study, Utdanningsdirektoratet, 2007.

PISA-undersøkelsen 2003: Kjærnsli, M, s. Lie, R. V. Olsen, A. Roe, A. Turmo: Rett spor ller ville veier – norske elevers prestasjoner i matematikk, naturfag og lesing i Pisa 2003: Universitetsforlaget 2004.

Prieur, A. (2004): Balansekunstnere. Betydningen av innvandrerbakgrunn i Norge. Oslo : Pax Forlag.

“Psychology of Men and Masculinity» (2006): University of Missouri-Columbia.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver , Kunnskapsdepartementet, 2006.

REFORM Ressurssenter for menn (2008): Far gjør – perspektiver på menn og omsorg i Norge . Temahefte nr. 2.

Reichborn-Kjennerud, T. (2003): Risk Factors for Eating Disorders. http://www.fhi.no/eway/

Retten til et liv uten vold : Menns vold mot kvinner i nære relasjoner. Utreiing avgitt frå eit utval oppnemd ved kongelig resolusjon 29. august 2001. NOU 2003: 31 Oslo : Justis- og politidepartementet 2003.

Ribi, K, M. E.Vollrath, F. H. Sennhauser, H. E. Gnehm og M. A. Landolt (2007): «Prediction of posttraumatic stress in fathers of children with chronic diseases or unintentional injuries: a six-months follow-up study», Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health , nr. 1.

Romøren, T. I. (2001): Den fjerde alderen. Funksjonstap, familieomsorg og tjenestebruk hos mennesker over 80 år. Oslo : Gyldendal Norsk Forlag.

Rossholt N. (2003): Barnehagen og førskolelærerutdanningen i et kjønns- likestillings- og diskursperspektiv . Høgskolen i Oslo. HiO-rapport 2003.19.

Rossow, I. (2007): «Er menn farligst for seg selv eller for andre?». i : Kvinner lider – menn dør. Folkehelse i et kjønnsperspektiv. B. Schei og L.S. Bakketeig (red.). Oslo : Gyldendal Forlag.

Rädd att falla (1998). Claes Ekenstam, m.fl. (red.). Stockholm : Gidlunds Förlag.

Røthing, Å. (2007): «Homonegativisme og homofobi i klasserommet. Marginaliserte maskuliniteter, disiplinerende jenter og rådville lærere», Tidsskrift for ungdomssforskning 7(1):27-51.

Røyking i Norge, 2007 . Stadig færre røyker daglig. SSB. http://ssb.no/royk/.

Sagatun, S. (2005): Vanlig og uvanlig. Miljøarbeid hjemme med 14-18 åringer . Doktoravhandlinger ved NTNU 2005:20, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.

SaLDO 2007: Et samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering . Likestillings- og diskrimineringsombudet. Oslo : Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Salvesen, P. E. (2004): Om familievernkontorene – image og forestillinger. Kvalitativ undersøkelse. TNS Gallup, på oppdrag frå Barne- og familiedepartementet.

Sandberg, L. (2007): «Ancient monuments, mature men and those popping amphetamine: Researching the lives of older men» i NORMA , nr 02.

Sandberg, S. (2005): “Stereotypiens dilemma. Iscenesettelser av etnisitet på “gata«», Tidsskrift for Ungdomsforskning , nr. 2.

Schau, M. (1988): « Barnet i skilsmissen», Fokus på Familien , vol. 16, nr. 3.

Schau, M. (1993): «Javisst nytter det – brukernes opplevelse av behandling ved et familiekontor», Fokus på Familien , vol. 21, nr 4.

Schau, M. (1995): Tilknytning og tap når familier går i oppløsning. Et notat om barns reaksjoner på samlivsbrudd . Stensil, Oslo.

Schreiner, C. (2006): Exploring a ROSE-garden : Norwegian youth"s orientations towards science – seen as signs of late modern identities : based on ROSE (The Relevance of Science Education), a comparative study of 15 year old students" perceptions of science and science education. Series of dissertations submitted to the Faculty of Education. Oslo : Universitet i Oslo.

Seidler, V. J. (1997): Man Enough. Embodying Masculinities . London : Sage Publications.

Seljestad, L. O. (2005): Blind . Oslo : Cappelen.

Senter for seniorpolitikk (2007): Eldreomsorgen viktig for seniorers ytkesaktivitet, http://www.seniorpolitikk.no/eldreomsorgen-viktig-for-seniorers-yrkesaktivitet-.530793-72662.html.

Simonsen, S. S. (2006): Mænd, sundhet og sykdom – Ronkedorfænomenet . Århus : Forlaget Klim.

Sivesind, K.H. og G. Ødegård (2003): Makt i de frivillige hender. Oslo : Gyldendal Akademisk.

Skarhamar, T. (2005) « Lovbruddskarrierer og levekår. En analyse av fødselskullet 1977 », SSB-rapport 2005/9, Oslo : Statistisk Sentralbyrå.

Skarhamar, T. (2006): «Ikke-vestlige innvandrere og kriminalitet : Like og forskjellige», Samfunnsspeilet , nr. 4.

Skarsaune, E. (2006): Mann og muslim i «Likestillingslandet» : en studie av maskulinitetsforestillinger blant muslimske menn i Oslo. Masteroppgave i religionshistorie, Oslo : Universitetet i Oslo.

Skilbrei, M.-L. (2003): «Dette er jo bare en husmorjobb». Ufaglærte kvinner i arbeidslivet . NOVA- Rapport nr. 17/03. Oslo : Norsk institutt for forsk­ning om oppvekst, velferd og aldring.

Skjælaaen, P. (1980): Diagnose: Barnemishandling (2.opplag). Oslo : Tiden Norsk Forlag.

Skjørten, K. (1988): Når makt blir vold. Universitetet i Oslo : Institutt for kriminologi og strafferett. (KS-serien nr. 4).

Skjørten, K. (1994): Voldsbilder i hverdagen. Om menns forståelse av kvinnemishandling . Oslo : Pax Forlag.

Skjørten, K. (2004): Samlivsbrudd og barnefordeling . Oslo : Gyldendal Norsk Forlag.

Skjørten, K., R., Barlindhaug og H. Lidén, (2007): Delt bosted for barn. Oslo : Gyldendal, Akademisk.

Skrede, K. (2004): «Familiepolitikkens grense – ved «likestilling light»?». i : A.-L. Ellingsæter og A. Leira, (red.): Velferdsstaten og Familien. Oslo : Gyldendal Norsk Forlag.

Skretting, A. (2007): Ungdoms bruk av rusmidler, SIRUS.

Slottemo, H. G. (2003): Fabrikkarbeider, far og forsørger. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet : Institutt for historie og klassiske fag. (Skriftserie nr. 41).

Solbrække, K. og H. Aarseth (2006): «Samfunnsvitenskapens forståelser av kjønn». i : Kjønnsforskning. En grunnbok , J. Lorentzen, og W. Mühleisen, (red.). Oslo : Universitetsforlaget.

Solheim, J. og M. Teigen (2006): «Det kjønnssegregerte arbeidslivet – likestillingens snublestein?», Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 3/2006.

Solnørdal, A. (2007): Delt bosted for barn under tre år – i lys av tilknytningsteori . Spesialistavhandling, Norsk Psykologforening.

Sosial ulikhet i helse (2007): Faktarapport, Nasjonalt Folkehelseinstitutt : 2007:1.

SOU: 2005:73 Reformerad föräldraförsäkring – Kärlek, omvårdnad, trygghet . Statens Offentliga Utredningar. Stockholm.

Spencer, S. J, C. M. Steele og D. M. Quinn (1999): “Stereotype Threat and Women"s Math Performance», Journal of Experimental Social Psychology , Vol. 35, nr. 1.

SSB (2002a): Tidsbrukundesøkelsen 2000: Klare kjønnsroller for småbarnsforeldrene. http://www.ssb.no/magasinet/slik_lever_vi/art-2002-05-21-01.html [Lesedato 2.8.2007].

SSB (2002b): Helse, sosiale forhold og kriminalitet, tabell 04441: Omsorgsarbeid, etter kjønn og alder. Statistikkbanken. http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/Default_FR.asp?PXSid=0&nvl=true&PLanguage=0&tilside=selectvarval/define.asp&Tabellid=04441[Lesedato: 18.9.2007].

SSB (2004a): Samvær og bidrag 2004 , Statistisk Sentralbyrå, http://www.ssb.no/emner/02/01/20/sambi/index.html [Lesedato 22.2.2007].

SSB (2004b): Levekårsundersøkelsen 2004. Utsatthet og uro for lovbrudd : Ungdom er mest utsatt for lovbrudd. Statistisk Sentralbyrå. http://www.ssb.no/emner/03/05/vold/main.html [Lesedato 20.9.2007].

SSB (2004c): http://ssb.no/emner/03/05/vald/main.html. [Lesedato 20.9.2007].

http://www.ssb.no/emner/00/90/notat_200422/notat_200422.pdf [Lesedato 18.1.2008].

SSB (2005): Statlig regionalt familievern. Endelige tall, familievernet . Statistisk Sentralbyrå. http://www.ssb.no/famvern/arkiv/ [Lesedato 22.2.2007].

SSB (2006a): Tabell 9. Selvmord etter dødsmåte. 1976-2004 . Statistisk Sentralbyrå. http://www.ssb.no/dodsarsak/tab-2006-06-01-09.html [Lesedato 3.12.2007].

SSB (2006b): Tabell 15. Dødsfall av ulykker. 2004. Statistisk Sentralbyrå. http://www.ssb.no/emner/03/01/10/dodsarsak/tab-2006-06-01-15.html.

SSB (2006c): Kultur og mediebruk i forandring –Vaage, O.F. Statistisk Sentralbyrå.

SSB (2006d) Rapport 2006/14, «Undersøkelse om bibliotekbruk».

SSB (2007a): Innvandring og innvandrere. Statistisk Sentralbyrå. http://www.ssb.no/emner/00/00/10/innvandring/ [Lesedato 9.1.2008].

SSB (2007b): Befolkningsstatistikk. Ekteskap og skilsmisser 2006 . Statistisk Sentralbyrå. http.//www.ssb.no/emner/02/01/20/barn/main.html [Lesedato 12.10.2007].

SSB (2007c): Tabell 7. Personer drept etter trafikantgruppe, kjønn og alder. 2005 . Statistisk Sentralbyrå. http://www.ssb.no/emner/10/12/20/vtuaar/tab-2008-04-14-03.html.

SSB (2007d): Tabell 6. Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe, kjønn og alder. 2005. Statistisk Sentralbyrå. http://www.ssb.no/emner/10/12/20/nos_veitrafikk/nos_c695/tab2005/detaljerte_2005/tab-06.html [Lesedato 3.12.2007].

SSB (2007e): Ofre for lovbrudd anmeldt 2006. Statistisk Sentralbyrå. http://www.ssb.no/emner/03/05/lovbruddo/ [Lesedato 20.9.2007].

SSB (2007f): Sosialøkonomisk status og dødelighet 1960–2000 , http://www.ssb.no/emner/02/02/10/dode/tab-2007-04-26.02.html.

SSB (2007g): «Sosioøkonomisk status og dødelighet 1960-2000», http://www.ssb.no/emner/02/02/10/dode/tab-2007-04-26-02.html.

SSB, (2008): Sykefravær, egen- og legemeldt, 4. kvartal 2007. Sykefraværet litt opp. Statistisk Sentralbyrå. http://www.ssb.no/emner/06/02/sykefratot/main.html [Lesedato 3.4.2008].

Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og helsekartlegging . 2001:1.

Stefansen, K. og S. Mossige (2007): Vold og overgrep mot barn og unge : En selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole . NOVA-rapport 20/07, Oslo : Norsk Institutt for forskning om velferd, oppvekst og aldring.

Stefansen, K., H. Pape, O. K.Hjemdal, S.-E.Clausen og T.Haaland (2005): «Misbruk av forskning» debatt/innlegg i Dagbladet 15.11.2005, http://www.dagbladet.no/kultur/2005/11/15/449363.html [Lesedato 5.11.2007].

Stene, R. J. (2005): «Ung, utsatt og tatt», Samfunnsspeilet nr. 4.

Stene, R. J. (2006): «Ikke mer utsatt – men flere tatt», Samfunnsspeilet nr. 5.

Stene, R. J. (2007): «Ung, utsatt og tatt – men eldre enn før», Samfunnsspeilet nr. 5-6.

St.prp. nr. 42 (2003-2004) Den videre moderniseringen av forsvaret i perioden 2003 – 2008.

Støren, L. A. og C. Å. Arnesen (2007): «Women’s and men’s choice of higher education – what explains the persistent sex segregation in Norway?», Studies in Higher Education, 32/2.

Størksen, I. (2006a): Parental divorce: Psychological distress and adjustment in adolescent and adult offspring. Doktoravhandling. Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Størksen, I. (2006b): «Barn og ungdom og foreldres samlivsbrudd», Magasinet Voksne for Barn , nr. 2.

Størksen, I., E. Røysamb, T. Moum og K. Tambs (2005): «Adolescents with a childhood experience of parental divorce: a longituinal study of mental health and adjustment.» Journal of Adolescence , vol. 28, s. 725-739.

Størksen, I., E. Røysamb, H. K. Gjessing, T. Moum, og K. Tambs (2007): “Marriages and psychological distress among adult offspring of divorce: A Norwegian study», Scandinavian Journal of Psychology , vol. 48.

Svahn, M. (1999): Den liderliga kvinnan och den omanlige mannen. Skällsord, stereotyper och könskonstruktioner . Stockholm : Carlsson Bokförlag.

Svalund, J. (2005): Kvinner lever lenger – med flere sykdommer , http://www.ssb.no/ssp/utg/200504/04/ [Lesedato 30.3.2007].

Syltevik, L. J. (2005): «Fra trygg havn til vaklende fellesskap? Sosiologiske perspektiver på dagens familier og parforhold». i : Perspektiver på parforhold , H. Hårtveit, (red.), Oslo : Universitetsforlaget.

Synovate MMI´s barn- og ungdomsundersøking for 2007.

Søndergaard, D. M.(2000): Tegnet på kroppen. Køn: Koder og konstruktioner blant unge voksne i akademia . København : Museum Tusculanums Forlag.

Teigen, M. (2006): Det kjønnsdelte arbeidslivet. En kunnskapsoversikt , ISF rapport 2006:002. Oslo : Institutt for Samfunnsforskning.

Telste, K. (2004): «Wild west på Oslo vest. Frognerbanden i medienes søkelys.», Tidsskrift for ungdomsforskning, 4(1), 3-26.

Thagaard, T. (2005): Følelser og fornuft. Kjærlighetens sosiologi. Oslo : Abstrakt forlag.

The Baltic Sea Regional Study on Adolescents´ Sexuality. (2007): S. Mossige, C. G. Svedin og M. Ainsaar (red.) NOVA-rapport nr. 18/07. Oslo : Norsk Institutt for forskning om velferd, oppvekst og aldring.

Thorsen L. R. (2004): «For mye av ingenting – straffedes levekår og sosiale bakgrunn». Hovedoppgåve i kriminologi, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.

Thuen, F. (1997): Livet etter skilsmissen . Rapport nr. 1, Institutt for Samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen.

Thuen, F.(2004): Livet som deltidsforeldre . Bergen : Fagbokforlaget.

Thuen, F. (2007): Indre og ytre trusler mot det moderne parforholdet . Foredrag, 5.12.2007, Oslo Militære Samfund, Oslo.

Tiby, E. og A. Sörberg, (2006): En studie av homofoba hatbrott i Sverige . Forum for levende historie: 2, Stockholm.

Tilgjengelighet av tjenester for barn og unge med psykiske problemer! (2008): SINTEF Helse 30. januar 2008.

Tjærsland. O. A. (2007): «De voksnes reaksjoner på bruddet». i : Fortsatt foreldre – Godt nok samarbeid etter samlivsbrudd, G. H. Helskog og K. T. Lærum (red.). Modum bad, Samlivssenteret.

Tjærsland. O. A. (2008): Personleg fråsegn 11.4.2008.

TNS Gallup (2003): Tilfredshet med svangerskapsomsorgen i Norge . Rapport fra brukerundersøkelse. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet, 2003.

Torgersen, L. (2004): Ungdoms digitale hverdag : Bruk av PC, Internett, TV-spill og mobiltelefon blant elever på ungdomsskolen og videregående skole . NOVA-rapport 8/04. Oslo : Norsk Institutt for forskning om velferd, oppvekst og aldring.

Undersøkelse om menns holdninger og livssituasjon (1988). Rapport utarbeidd for Mannsrolleutvalget MMI 1988, (se vidare i Holter, Ø.G. 1989).

Ungdoms levekår (2007): T. M. Normann (red.). Statistiske analyser nr. 93, Statistisk Sentralbyrå.

Ung i Oslo 2006. NOVA-rapport 6/07. Oslo : Norsk Institutt for forskning om velferd, oppvekst og aldring.

Ung.no (2007): “Hore eller homo». http://www.ung.no/medier/1755_Hore_eller_ homo.html [Lesedato 16.4.2007].

Utviklingen i norsk kosthold 2007 . Sosial- og helsedirektoratet : IS-1509.

Varang, K. (2004): «Gutter på kant med loven og seg selv». i : Liv og lovbrudd . K. Hanoa, K. Varang og H. Giertsen. Oslo : Universitetsforlaget.

Vegheim, B. (1997): «Kjønn og kriminalitet». i : Kriminologi . L. Finstad og C. Høigård (red.). Oslo : Pax Forlag.

Vinsand, G., J. Mostraum og I. Eidset (1996): Kjennskap og holdninger til familievernet. Landsomfattende undersøkelse. Kommentarrapport. Oslo : Opinion A/S.

Vintervold, A.-L., (2007): Likestilling i barnehagen 2005 – 2007 . Rapport, Høgskolen i Vestfold.

Vaage, O. F. (2002): Utviklingen i tidsbruk de siste 30-årene. Mer fritid, mindre husholdsarbeid. Statistisk Sentralbyrå. http://www.ssb.no/samfunnsspeilet/utg/200204/01/index.html [Lesedato 2.8.2007].

Walle, T. M. ( 2004): «Menn og maskuliniteter i en minoritetskontekst». i : Andre bilder av «de andre». Transnasjonale liv i Norge. Ø. Fuglerud (red.). Oslo : Pax Forlag.

West, C. og D. H. Zimmerman (1987): “Doing Gender.» i : Gender and Society nr. 1, s. 125-151.

White, A. (2006): Men’s Health – an Overview with Influence for the Nordic Countries. Innlegg på konferansen Menns sunnhet og helse i et likestillingsperspektiv, Nordisk konferanse om menn og helse. Universitetet i Oslo, 10–11 mars.

Whyte, W. F. (1981): Street Corner Society (3. utgave). Chicago : The University of Chicago Press.

Willis, P. (1977): Learning to labour . How Working class kids get working class jobs . Farnborough : Saxon House.

Wollebæk, D., P. Selle og H. Lorentzen (2000): Frivillig innsats. Fagbokforlaget.

Waage, S., S. Pallesen og B. Bjorvatn (2007): «Skiftarbeid og søvn». Tidsskrift for Norsk Psykologforening , vol. 44: 428-433.

Yrkesdeltakelse og arbeidstid blant mødre og fedre, BLD-rapport 2005. Barne- og likestillingsdepartementet.

Øia, T. (2005): Innvandrerungdom – integrasjon og marginalisering . NOVA-rapport nr. 20/05. Oslo : Norsk Institutt for forskning om velferd, oppvekst og aldring.

Øia, T. (2007): «Flinke jenter og gutter i utakt». i : Ung i Norge. Skole, fritid og ungdomskultur , Å. Strandbu, og T. Øia, (red.): Oslo : Cappelen akademisk forlag.

Økland, T og K. Glavin (2005): På ungdoms premisser . Helsestasjon for ungdom.

Økt rekruttering av kvinner til Forsvaret, St.meld. nr. 36, (2006-2007), Forsvarsdepartementet.

Til forsida av dokumentet