St.prp. nr. 1 (2003-2004)

FOR BUDSJETTERMINEN 2004 — Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690 Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om bevilgning for budsjetterminen 2004, kapitlene 600-666, 2600-2690, 3600-3622, 5527, 5631, 5701

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kr

Kr

Kr

Administrasjon

0600

Sosialdepartementet (jf. kap. 3600)

01

Driftsutgifter

72 950 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

2 750 000

75 700 000

Sum Administrasjon

75 700 000

Eldre, funksjonshemmede, rusmisbrukere m.v.

0620

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

21

Spesielle driftsutgifter

58 420 000

50

Norges forskningsråd

53 380 000

111 800 000

0621

Tilskudd forvaltet av Sosial- og helsedirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter

142 300 000

60

Tilskudd til omsorgstjenester , kan overføres

62 800 000

61

Tilskudd til vertskommunene m.v.

986 600 000

63

Tilskudd til rusmiddeltiltak , kan overføres

190 600 000

64

Ressurskrevende brukere , overslagsbevilgning

1 200 000 000

66

Tilskudd til assistenter for funksjonshemmede

48 950 000

70

Frivillig rusmiddelforebyggende arbeid m.v. , kan overføres

120 100 000

71

Tilskudd til frivillig arbeid

71 800 000

72

Tilskudd til Landsbystiftelsen

57 000 000

73

Tilskudd til døvblinde og døve

51 200 000

74

Tilskudd til pensjonistenes og funksjonshemmedes organisasjoner m.v.

122 150 000

75

Kompetansesentra m.m.

51 300 000

76

Tilskudd til opphold i institusjon for eldre med særskilte behov

6 200 000

3 111 000 000

0622

Statens institutt for rusmiddelforskning

01

Driftsutgifter

27 550 000

27 550 000

Sum Eldre, funksjonshemmede, rusmisbrukere m.v.

3 250 350 000

Kontantytelser

0660

Krigspensjon

70

Tilskudd, militære , overslagsbevilgning

263 000 000

71

Tilskudd, sivile , overslagsbevilgning

651 000 000

914 000 000

0664

Pensjonstrygden for sjømenn

70

Tilskudd

557 000 000

557 000 000

0666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd

700 000 000

700 000 000

Sum Kontantytelser

2 171 000 000

Folketrygden

Administrasjon

2600

Trygdeetaten

01

Driftsutgifter

4 772 900 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 300 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

145 000 000

70

Tilskudd

3 500 000

4 935 700 000

2603

Trygderetten

01

Driftsutgifter

46 300 000

21

Klagenemnd for utenlandsbehandling

2 050 000

48 350 000

Sum Administrasjon

4 984 050 000

Inntektssikring ved sykdom, uførhet og rehabilitering

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere m.v. , overslagsbevilgning

25 940 000 000

71

Sykepenger for selvstendige , overslagsbevilgning

1 900 000 000

72

Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m. , overslagsbevilgning

400 000 000

73

Tilretteleggingstilskudd

107 700 000

74

Refusjon bedriftshelsetjenester

22 000 000

75

Feriepenger av sykepenger , overslagsbevilgning

1 360 000 000

29 729 700 000

2652

Medisinsk rehabilitering m.v.

70

Rehabiliteringspenger , overslagsbevilgning

8 512 000 000

71

Legeerklæringer

300 000 000

8 812 000 000

2655

Uførhet

70

Grunnpensjon , overslagsbevilgning

15 330 000 000

71

Tilleggspensjon , overslagsbevilgning

22 696 000 000

72

Særtillegg , overslagsbevilgning

1 356 000 000

73

Foreløpig uførestønad , overslagsbevilgning

262 000 000

74

Tidsbegrenset uførestønad , overslagsbevilgning

853 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade , overslagsbevilgning

121 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. Lovgivning , overslagsbevilgning

72 000 000

40 690 000 000

Sum Inntektssikring ved sykdom, uførhet og rehabilitering

79 231 700 000

Kompensasjon for merutgifter ved nedsatt funksjonsevne m.v.

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler m.v.

70

Grunnstønad , overslagsbevilgning

1 447 000 000

71

Hjelpestønad , overslagsbevilgning

1 556 000 000

73

Hjelpemidler m.v. under arbeid og utdanning

137 700 000

74

Tilskudd til biler

955 000 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler

2 551 000 000

76

Bedring av funksjonsevnen, andre formål

64 000 000

77

Ortopediske hjelpemidler

633 000 000

78

Høreapparater

392 000 000

7 735 700 000

Sum Kompensasjon for merutgifter ved nedsatt funksjonsevne m.v.

7 735 700 000

Alderdom

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon , overslagsbevilgning

31 496 000 000

71

Tilleggspensjon , overslagsbevilgning

42 729 000 000

72

Ventetillegg , overslagsbevilgning

120 000 000

73

Særtillegg , overslagsbevilgning

4 985 000 000

79 330 000 000

Sum Alderdom

79 330 000 000

Forsørgertap og eneomsorg for barn m.v.

2680

Etterlatte

70

Grunnpensjon , overslagsbevilgning

1 200 000 000

71

Tilleggspensjon , overslagsbevilgning

1 030 000 000

72

Særtillegg , overslagsbevilgning

62 000 000

74

Utdanningsstønad

2 500 000

75

Stønad til barnetilsyn , overslagsbevilgning

14 500 000

2 309 000 000

2683

Stønad til enslig mor eller far (jfr. kap. 5701)

70

Overgangsstønad , overslagsbevilgning

2 199 000 000

72

Stønad til barnetilsyn , overslagsbevilgning

675 000 000

73

Utdanningsstønad

101 000 000

75

Stønad til flytting for å komme i arbeid

500 000

76

Forskuttering av underholdsbidrag

1 320 000 000

4 295 500 000

2686

Gravferdsstønad

70

Gravferdsstønad , overslagsbevilgning

96 000 000

96 000 000

Sum Forsørgertap og eneomsorg for barn m.v.

6 700 500 000

Diverse utgifter

2690

Diverse utgifter

70

Sykestønadsutgifter i utlandet

126 000 000

77

Pasienter fra gjensidighetsland mv.

52 000 000

178 000 000

Sum Diverse utgifter

178 000 000

Sum departementets utgifter

183 657 000 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kr

Kr

Kr

Diverse inntekter

3622

Statens institutt for rusmiddelforskning

02

Oppdragsinntekter

400 000

400 000

Sum Diverse inntekter

400 000

Skatter og avgifter

5527

Vinmonopolavgiften m.m.

72

Gebyr på statlige skjenkebevillinger

300 000

73

Vinmonopolavgiften

12 000 000

12 300 000

Sum Skatter og avgifter

12 300 000

Renter og utbytte

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

80

Statens overskuddsandel

25 100 000

81

Utbytte

2 000

25 102 000

Sum Renter og utbytte

25 102 000

Diverse inntekter - Folketrygden

5701

Diverse inntekter

01

Administrasjonsvederlag

28 600 000

02

Diverse inntekter

175 000 000

03

Hjelpemiddelsentraler m.m.

43 000 000

06

Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag

15 000 000

07

Administrasjonsvederlag fra regionale helseforetak

85 300 000

70

Refusjon ved trafikkskade

858 500 000

71

Refusjon ved yrkesskade

880 000 000

73

Refusjon fra bidragspliktige

755 000 000

74

Refusjon medisinsk behandling

1 000 000

75

Refusjon overskytende bidrag

41 000 000

80

Renter

60 000 000

2 942 400 000

Sum Diverse inntekter - Folketrygden

2 942 400 000

Sum departementets inntekter

2 980 202 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Sosialdepartementet i 2004 kan:

overskride bevilgninger under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 600 post 01

kap. 3600 post 02

kap. 622 post 01

kap. 3622 post 02

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Sosialdepartementet i 2004 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse/formål

Samlet ramme i mill kr

621

Tilskudd forvaltet av Sosial- og helsedirektoratet

60

Tilskudd til omsorgstjenster

1

73

Tilskudd til døvblinde og døve

7

Andre fullmakter

IV

Statens overskuddsandel i A/S Vinmonopolet

Stortinget samtykker i at statens andel i 2004 av driftsoverskuddet i A/S Vinmonopolet fastsettes til 40 pst. av resultatet i 2003, før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.

Folketrygden

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Sosialdepartementet i 2004 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 2600 post 01

kap. 5701 postene 01, 04, 05 og 06

kap. 2603 post 01

kap. 5702 post 02

Andre fullmakter

III

Folketrygdytelser

Stortinget samtykker i at med virkning fra 1. januar 2004 skal følgende ytelser etter folketrygdloven utgjøre 1:

kroner

1a.

Grunnstønad for ekstrautgifter ved uførhet etter lovens § 6-3 (laveste sats)

6 540

1b.

Ved ekstrautgifter utover laveste sats, kan grunnstønaden forhøyes til

9 996

1c.

eller til

13 140

1d.

eller til

19 332

1e.

eller til

26 208

1f.

eller til

32 748

2a-1.

Hjelpestønad til uføre som må ha hjelp i huset 1, 2

10 896

2a-2.

Hjelpestønad etter lovens § 6-4 til uføre som må ha tilsyn og pleie3

11 724

2b.

Forhøyet hjelpestønad etter lovens § 6-5 til uføre under 18 år som må ha særskilt tilsyn og pleie 3

23 448

2c.

eller til

46 896

2d.

eller til

70 344

3.

Behovsprøvet gravferdsstønad opptil

15 540

4.

Stønad til barnetilsyn etter lovens §§ 15-11 og 17-94

for første barn 32 052

for to barn

41 820

for tre og flere barn

47 388

1 Stønad til hjelp i huset gjelder tilfeller før 1. januar 1992.

2 Fra 1. januar 1997 skilles det mellom stønad til hjelp i huset og stønad til særskilt tilsyn og pleie.

3 Gjelder også ved uførhet som skyldes yrkesskade, jf. lovens § 12-18.

Fra 1. januar 2003 dekkes 66 pst. av dokumenterte utgifter til barnetilsyn. Beløpene i tabellen er maksimale refusjonssatser. Stønaden er inntektsprøvet.

Fotnoter

1.

Satsene under pkt. 1, 2 og 4 er årsbeløp for ytelsene.

Til dokumentets forside