St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (2004-2005)

FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Om endringer i forslaget til statsbudsjett for 2005

Til innholdsfortegnelse

2 Endringsforslag

Kap. 2421 Innovasjon Norge (jf. kap. 5325 og 5625)

Post 78 (ny) Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond

I forbindelse med behandlingen av revidert budsjett 2003 ble det bevilget henholdsvis 100 mill. kroner til tapsfond for såkornfond og 400 mill. kroner i ansvarlige lån under kap. 2420 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, post 56 Tapsfond, distriktsrettet ordning, og post 96 Lån til distriktsrettet ordning. For 2004 ble det bevilget ytterligere tilsvarende beløp under kap. 2421 Innovasjon Norge, post 51 Tapsfond, såkornkapitalfond, og post 91 Lån til såkornkapitalfond, til en distriktsrettet såkornordning. Bevilgningene skal nyttes til fire distriktsrettede såkornfond.

Målsettingen med såkornfondene er tilførsel av egenkapital til prosjekter som er i en tidlig utviklingsfase, såkornfasen. Fondene finansieres ved at de private investorene går inn med egenkapital og er fondenes eiere, mens staten går inn med ansvarlige lån, samt avsetter tapsfond.

De fastsatte betingelsene for de distriktsrettede såkornfondene innebærer at det ansvarlige lånet må matches med privat kapital (50/50 samfinansiering), og at lånene forrentes med 12 mnd. NIBOR + 1 prosentpoeng og rentes-rente. Tapsfondet er 25 pst. av lånebeløpet. Det ytes ikke statlig administrasjonstilskudd til fondene.

Innovasjon Norge forvalter statens engasjement i såkornordningen og har informert potensielle private investorer og kapitalforvaltningsmiljøer og bedt om deres synspunkter. Innspillene er samstemte om at gjeldende retningslinjer og vilkår vil gjøre det vanskelig å tiltrekke seg privat kapital.

Regjeringen vil derfor her og i endringsproposisjon til statsbudsjettet 2004 fra Nærings- og handelsdepartementet foreslå flere tiltak for å gjøre fondene mer attraktive for private investorer. I endringsproposisjonen vil man komme tilbake til statens andel av kapitalbasen og rentebetingelsene.

For å redusere kostnadene for private investorer i ordningen, foreslås det opprettet en administrasjonsstøtteordning for de distriktsrettede såkornfondene. Støtten vil bli fordelt over fondenes levetid på 15 år. Det er flere grunner til at regjeringen ønsker å innføre administrasjonsstøtte. I tilsvarende ordninger i andre land er administrasjonsstøtte inkludert. Såkornfond bidrar også positivt til næringsutvikling gjennom oppbygging av regionale forvaltermiljøer med kompetanse innen prosjektvurdering.

Administrasjonsstøtten vil bli foreslått finansiert gjennom en reduksjon i tapsfondet for såkornordningen med 25 mill. kroner i endringsproposisjonen og gjennom nye bevilgninger på 25 mill. kroner. Samlet vil dette dermed gi administrasjonsstøtte på 50 mill. kroner. Med en levetid på 15 år for hver av de fire fondene som skal omfattes av ordningen, foreslås det fordelt totalt 3,3 mill. kroner, eller kr 825 000 pr. fond i administrasjonsstøtte i 2005 og tilsvarende støtte for de øvrige årene av fondenes levetid. Dette vil kunne dekke lønnsutgifter for en stilling ved hvert fond.

På dette grunnlag foreslås en bevilgning over statsbudsjettet for 2005 på 3,3 mill. kroner til en ny administrasjonsstøtteordning for de distriktsrettede såkornfondene.

Kap. 2426 SIVA SF (jf. kap. 3961 og 5609)

Orientering om egenkapitalsituasjonen

Statsforetaket SIVA SF (SIVA) arbeider for å utvikle sterke regionale og lokale verdiskapningsmiljøer i hele landet. SIVA er eier av fysisk infrastruktur, og regjeringen la 18. juni 2004 frem St.meld. nr. 46 (2003-2004) SIVAs framtidige virksomhet, hvor det legges opp til at SIVAs rolle i virkemiddelapparatet fortsatt skal være å tilby tilretteleggende eierskap og nettverk for innovasjon.

Regjeringen har gjennom St.prp. nr. 1 (2004-2005) foreslått å konvertere 150 mill. kroner av SIVAs statskassegjeld til egenkapital innen 2007 og at SIVA selv skal nedbetale 100 mill. kroner i samme tidsrom. Forslaget innebærer at lånerammen reduseres med 83 mill. kroner (50+33) i hvert av årene 2005, 2006 og 2007. Regjeringen vil i endringsproposisjon for budsjetterminen 2004 foreslå en ytterligere konvertering på 90 mill. kroner av SIVAs statskassegjeld til egenkapital slik at samlet konvertering blir på 240 mill. kroner. SIVAs egen nedbetaling, som etter dette reduseres til 10 mill. kroner, foreslås gjort i 2007. For statsbudsjettet for 2005 innebærer dette at den forutsatte reduksjon av lånerammen fra SIVA sin side på 33 mill. kroner pr. år ikke gjennomføres.

Post 90 (ny) Lån, overslagsbevilgning

SIVA SF kan i 2004 foreta innlån i statskassen innenfor en låneramme på 940 mill. kroner og selv velge løpetid på lånene. Det enkelte innlån knyttes til et statspapir, og rentesats på innlånet blir satt lik renten på statspapir med tilsvarende løpetid. Innlån fra og avdrag til statskassen bruttoføres, dvs. at beløpene utgifts- og inntektsføres hver gang SIVA tar opp et nytt eller tilbakebetaler et gammelt lån. Innlån budsjetteres under kap. 2426 post 90, mens avdrag/tilbakebetaling budsjetteres under kap. 3961 Selskaper under NHDs forvaltning, post 92 Avdrag på utestående fordringer, SIVA SF, jf. nedenfor. Som nevnt om SIVAs egenkapitalsituasjon over, vil regjeringen i endringsproposisjon for 2004 foreslå en konvertering på 90 mill. kroner av SIVAs statskassegjeld til egenkapital i løpet av inneværende år. Dette vil redusere SIVAs låneramme fra 940 til 850 mill. kroner innen utgangen av 2004.

Det er knyttet usikkerhet til SIVAs opplåning/refinansiering i 2004 og 2005. Pr. 30. november 2004 forfaller tre lån på til sammen 160 mill. kroner, og det er foreløpig uklart hvor mye av og hvordan SIVA vil refinansiere dem med nye låneopptak, innenfor den reduserte lånerammen. SIVA har normalt tatt opp lån med lang (flere års) løpetid. I budsjettfremlegget for 2005 var det lagt til grunn at SIVA ville refinansiere lånene med nye langsiktige lån, slik at det ikke ville bli aktuelt med ny refinansiering i løpet av 2005. Det ble derfor ikke budsjettert med noen bevilgning under kap. 2426, post 90 i St.prp. nr. 1 (2004-2005). SIVA har nå signalisert at det vil være aktuelt å ta opp nye lån med kort løpetid ved forfallet i november. Et av de aktuelle lånealternativene løper frem til medio mars 2005 og vil i sin tur innebære ny refinansiering, og med lånebevilgning under kap. 2426, post 90.

Det foreslås derfor å bevilge 50 mill. kroner under låneposten til SIVA for 2005 mot tilsvarende økning av avdragsbevilgningen under kap. 3961, post 92, jf. nedenfor. Beløpsstørrelsen er usikker, og regjeringen vil om nødvendig foreslå bevilgningsendringer knyttet til nye innlån og avdrag i forbindelse med revidert budsjett våren 2005 eller ved endring av budsjettet høsten 2005.

Ut over de 90 mill. kroner nevnt over som foreslås konvertert fra gjeld til egenkapital i 2004, har regjeringen gjennom St.prp. nr. 1 (2004-2005) foreslått å konvertere ytterligere 50 mill. kroner i 2005. Samlet vil forslagene innebære at SIVAs låneramme reduseres til 800 mill. kroner innen utgangen av 2005.

Kap. 3961 Selskaper under NHDs forvaltning (jf. kap. 2426 og 5609)

Post 92 Avdrag på utestående fordringer, SIVA SF

Det vises til omtale under kap. 2426 over. Det foreslås at SIVAs avdragspost økes med 50 mill. kroner, fra 50 til 100 mill. kroner for å ta høyde for eventuell refinansiering av kortsiktige innlån i 2005.

Til dokumentets forside