St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (2004-2005)

FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Om endringer i forslaget til statsbudsjett for 2005

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Nærings- og handelsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i forslaget til statsbudsjett for 2005.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer i forslaget til statsbudsjett for 2005 og endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2005 i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside