St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (2004-2005)

FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Om endringer i forslaget til statsbudsjett for 2005

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om endringer i forslaget til statsbudsjett for 2005 og endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2005

I

I statsbudsjettet for 2005 blir bevilget under følgende kapitler:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner
2421 Innovasjon Norge (jf. kap. 5325 og 5625)
78 (ny) Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond 3 300 000
2426 SIVA SF (jf. kap. 3961 og 5609)
90 (ny) Lån, overslagsbevilgning 50 000 000

Inntekter:

Kap. Post Formål Kroner
3961 Selskaper under NHDs forvaltning (jf. kap. 2426 og 5609)
92 Avdrag på utestående fordringer, SIVA SF 100 000 000
mot tidligere foreslått kr 50 000 000
Til dokumentets forside