St.prp nr. 1 Tillegg nr. 2 (2003-2004)

FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Forsøk innenfor samferdselsområdet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Samferdselsdepartementet varslet i St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011 at departementet ønsket å prøve ut ulike modeller for transportsystemets forvaltningsorganisering i byområder. Vinteren 2001/2002 inviterte departementet de største byområdene til å delta i forsøk med alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet.

Gjennom Stortingets behandling av St.meld. nr. 19 (2001-2002) Nye oppgaver for lokaldemokratiet - regionalt og lokalt nivå ble det gitt tilslutning til å iverksette forsøk med enhetsfylke og med kommunal oppgavedifferensiering, jf. Innst. S. nr. 268 (2001-2002).

Med bakgrunn i ovennevnte skal det fra 1.1.2004 iverksettes forsøk i by med alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet og forsøk i fylkeskommuner med oppgavedifferensiering på samferdselsområdet. Forsøkenes innhold er nærmere omtalt bl.a. i Samferdselsdepartementets St.prp. nr. 1 (2003-2004) og i St.prp. nr. 66 (2002-2003) Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2004.

I dette tilleggsnummeret legger Samferdselsdepartementet fram de budsjettmessige konsekvensene og de økonomiske rammene for forsøkene i 2004. Forsøkenes samlede virkning på samferdselssektoren framgår av dette tillegget. Tillegget omfatter budsjettvedtak innenfor Samferdselsdepartementets budsjett. Statlige samferdselsmidler til forsøkene omdisponeres innenfor kap. 1320, jf. ny post 60 Forsøk. I tilknytning til forsøk i by omdisponeres også midler fra kap. 572 post 60 Rammetilskudd til fylkeskommuner til kap. 571 post 60 Rammetilskudd til kommuner på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. I den forbindelse viser vi til tilleggsnummer fra Kommunal- og regionaldepartementet, jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2003-2004) Forsøk med oppgavedifferensiering mv. Flere av forsøkene forutsetter også fylkeskommunale og kommunale midler. Samferdselsdepartementet vil vurdere forsøkene fortløpende og eventuelt avslutte forsøkene tidligere enn planlagt, dersom de ikke gjennomføres i tråd med intensjonene.