St.prp nr. 1 Tillegg nr. 4 (2003-2004)

FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Om endringer i forslaget til statsbudsjett for 2004

Til innholdsfortegnelse

2 Endringsforslag

Kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap (jf. kap. 3950 og 5656)

Post 96 (ny) Aksjer

Investeringsselskapet Argentum AS ble opprettet i 2001 og har vært eid med 50 pst. hver av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og SIVA SF. Det ble bevilget til sammen 2,45 mrd. kroner i innskuddskapital til selskapet over statsbudsjettet for 2001, tilført via SND og SIVA SF med 1,225 mrd. kroner hver. Gjennom behandlingen av Innst. S. nr. 260 for 2002-2003 vedtok Stortinget at eierskapet i Argentum AS skulle overføres til Nærings- og handelsdepartementet. For å formalisere overføringen vedtok Stortinget en bevilgning over kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, ny post 95 Aksjekapital Argentum AS, med 2,45 mrd. kroner. Videre ble det under inntektskapitlene til SND og SIVA SF opprettet nye poster på statsbudsjettets inntektsside knyttet til innskuddskapitalen, begge på 1,225 mrd. kroner, for å redusere SNDs og SIVA SFs eierandeler til 0.

SNDs eierandel ble allerede i sommer overført til departementet, men det har vist seg mer komplisert å gjøre det samme for SIVA SFs andel. SIVA SF er organisert som et statsforetak, og overføringen av selskapets eierandel i Argentum AS må skje i samsvar med statsforetakslovens bestemmelser. Det knytter seg både selskapsrettslige, regnskapsmessige og skattemessige problemstillinger til overføringen, og disse spørsmålene har det vært nødvendig å vurdere, bl.a. i lys av alternative framgangsmåter for overdragelsen. Departementet og SIVA SF har benyttet juridiske rådgivere til å vurdere spørsmålene. Det har også vært nødvendig å gjennomføre en ekstern verdivurdering av aksjene. Overføringen av eierandelen i Argentum AS vil skje i form av en nedsettelse av innskuddskapitalen i SIVA SF. Etter at nedsettelsen er vedtatt på foretaksmøte, vil det bli sendt melding til Foretaksregisteret som bl.a. vil forestå en kunngjøringsprosess som samlet vil ta ca. tre måneder før kapitalnedsettelsen kan registreres og bli rettskraftig. På denne bakgrunn vil SIVA SFs eierandel i Argentum AS først kunne overføres til departementet på nyåret 2004.

Som følge av dette vil Nærings- og handelsdepartementet legge fram forslag i en proposisjon om endringer på statsbudsjettet for 2003 om at den del av de vedtatte bevilgningene knyttet til overføringen av SIVA SFs andel av eierskapet i Argentum AS, reverseres. Midlene foreslås i stedet bevilget på budsjettet for 2004. På dette grunnlaget fremmer Nærings- og handelsdepartementet forslag om en bevilgning under kap. 950, ny post 96 med 1,225 mrd. kroner. Bevilgningen er foreslått på nytt postnummer i forhold til 2003-bevilgningen, i henhold til nye retningslinjer for nummerering av 90-poster.

Kap. 2421 Nytt innovasjons- og internasjonaliseringsselskap (jf. kap. 5325 og 5625)

Post 50 Nyskaping, fond

I forbindelse med behandlingen av Innst. S. nr. 260 for 2002-2003 gjorde Stortinget 20. juni 2003 vedtak om en tilleggsbevilgning på 125 mill. kroner over kap. 2420, post 55 Landsdekkende innovasjonsordning. Av tilleggsbevilgningen ble det forutsatt at 50 mill. kroner skulle avsettes til tapsfond for garantier til driftskreditt i fiskerinæringen. Stortinget fattet imidlertid ikke vedtak om noen garantifullmakt i tilknytning til tilleggsbevilgningen. Garantiene kan gis innenfor SNDs garantiordning for lån til realinvesteringer og driftskapital. For å oppnå den tiltenkte utvidelsen av ordningen ble garantirammen, ved kgl. res. av 12. september 2003, økt med 200 mill. kroner øremerket til driftskreditt i fiskerinæringen. Med en tapsfondsbevilgning på 50 mill. kroner blir tapsprosenten 25. Forslag til formelt vedtak om å øke garantirammen for ordningen med driftskreditt i fiskerinæringen for 2003 vil bli forelagt Stortinget i en proposisjon fra Nærings- og handelsdepartementet om endringer på statsbudsjettet 2003.

SND har gitt uttrykk for at det kan bli vanskelig å utnytte den øremerkede del av garantirammen og dermed også tapsfondet i 2003. Bevilgningen kan være for stor i forhold til etterspørselen i markedet høsten 2003. Det kan også ta tid å avklare situasjonen i fiskerinæringen. Noen saker vil derfor først komme til behandling i 2004, og det vil derfor være hensiktsmessig å ta høyde for dette i garantifullmakter og bevilgninger for 2003 og 2004.

Det er lagt opp til at det nye innovasjons- og internasjonaliseringsselskapet skal overta forvaltningen av bl.a. SNDs virkemidler fra og med 2004. For 2003 forventer SND å gi garantier for om lag 75 mill. kroner til driftskreditt i fiskerinæringen som gir en tilhørende tapsfondsavsetning på 18,75 mill. kroner. Nærings- og handelsdepartementet foreslår derfor at kap. 2421 Nytt innovasjons- og internasjonaliseringsselskap, post 50 Nyskaping, fond, økes med samme beløp på statsbudsjettet for 2004 som vil bli foreslått redusert på statsbudsjettet for 2003 under kap. 2420, post 55, dvs. 31,25 mill. kroner. Det foreslås samtidig at fullmakten til å gi tilsagn om nye garantier for lån til realinvesteringer og driftskapital økes med 125 mill. kroner øremerket til fiskerinæringen i forhold til framlagt forslag i St.prp. nr. 1 for 2003-2004, jf. Forslag til vedtak II. Dermed gis det rom for å nytte den øremerkede garantirammen til driftskreditt i fiskerinæringen både i 2003 og 2004.

På dette grunnlaget foreslås tidligere framlagt forslag til bevilgning under kap. 2421, post 50 økt med 31,25 mill. kroner. I St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2003-2004) fra Kommunal- og regionaldepartementet om forsøk med oppgavedifferensiering mv. er det foreslått å overføre 2 mill. kroner fra kap. 2421, post 50 knyttet til et forsøk med regional utvikling i Oppland fylkeskommune. Ut fra dette foreslås posten nå økt fra 111,8 til 143,05 mill. kroner på statsbudsjettet for 2004.

Post 70 Administrasjon

I St.prp. nr. 51 (2002-2003) Virkemidler for et innovativt og nyskapende næringsliv, er det redegjort for at etableringen av det nye selskapet for innovasjon og internasjonalisering vil medføre visse engangskostnader forbundet med fusjonen.

Det ble i juli 2003 organisert et eget prosjekt med mandat fra nærings- og handelsministeren til å forestå etableringen av det nye selskapet. Kostnadene til dette prosjektet er dekket innenfor Nærings- og handelsdepartementets og de fire institusjonenes ordinære budsjetter for 2003.

Etableringsprosjektet for det nye selskapet har anslått de totale flytte- og fusjonskostnadene til ca. 73 mill. kroner. Disse fordeler seg med ca. 11 mill. kroner til integrasjon av IT-systemer, ca. 38 mill. kroner til personalrelaterte tiltak, ca. 16 mill. kroner forbundet med samlokalisering, ca. 4 mill. kroner til merkevarebygging og ca. 4 mill. kroner til diverse andre tiltak. Behovet for investeringer er anslått til ca. 45 mill. kroner som fordeler seg på IT-utstyr med ca. 20 mill. kroner og til ombygging av lokaler med ca. 25 mill. kroner.

Det nye selskapet tar sikte på å samle virksomheten ved hovedkontoret i SNDs nåværende lokaler. Det er viktig at det nye selskapet samles i felles lokaler for å skape en felles kultur og oppgaveforståelse blant de ansatte og for å legge til rette for å ta ut administrative synergieffekter. Av hensyn til kundene er det også viktig at selskapet er samlet ett sted. Felles lokaler vil også føre til betydelig lavere husleiekostnader for det nye selskapet sammenliknet med situasjonen for dagens fire institusjoner. I tillegg vil det være nødvendig å etablere felles IT-systemer for kundebehandling, personal, økonomi og administrasjon i det nye selskapet. Etableringen av det nye selskapet med nytt navn, logo og designprogram vil likeledes være nødvendige kostnader.

Det forventes bemanningsreduksjoner i det nye selskapet bl.a. som følge av at administrative systemer integreres og andre synergigevinster. Det er imidlertid lagt til grunn at alle ansatte i de nåværende institusjonene skal tilbys ansettelse i det nye selskapet pr. 1. januar 2004. Nærings- og handelsdepartementet vil eventuelt komme tilbake til dette når selskapet er etablert og framtidig bemanningsplan er utarbeidet av det nye selskapets styre og administrasjon.

Nærings- og handelsdepartementet har gjennomgått forslaget fra etableringsprosjektet for det nye selskapet og tilrår at det bevilges 10 mill. kroner for å dekke engangskostnader ved etableringen av selskapet på statsbudsjettet for 2004. Dette er helt nødvendig dersom selskapet skal være operativt fra første dag. Investeringene vil dessuten legge et grunnlag for senere å kunne ta ut effektiviseringsgevinster i form av samkjørte IT-systemer og reduserte kostnader knyttet til økonomifunksjoner, arkiv, sentralbord og annen administrasjon.

Regjeringen vil holde Stortinget orientert om prosessen med å etablere selskapet og vil komme tilbake med ytterligere vurderinger i forbindelse med revidert budsjett 2004.

På dette grunnlaget foreslås tidligere framlagt forslag til bevilgning under kap. 2421, post 70 økt med 10 mill. kroner, fra 182,8 til 192,8 mill. kroner på statsbudsjettet for 2004.

Kap. 5326 (nytt) SIVA SF (jf. kap. 2426)

Post 96 Innskuddskapital Argentum AS

Det vises til omtale under kap. 950, post 96 over. Det foreslås å gjenbevilge 1,225 mrd. kroner under kap. 5326, post 96 i 2004 som følge av at overføringen av eierskapet i Argentum AS fra SIVA SF til Nærings- og handelsdepartementet må utsettes fra 2003 til 2004. Bevilgningen er foreslått på nytt postnummer i forhold til 2003-bevilgningen, i henhold til nye retningslinjer for nummerering av 90-poster.

Kap. 5656 Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning (jf. kap. 950 og 3950)

Post 80 Utbytte

I september 2003 inngikk Nærings- og handelsdepartementet en avtale med Four Seasons Venture IV AS om salg av alle aksjene i SND Invest AS. Som en del av avtalen ble det foretatt en nedskriving av aksjekapitalen på nær 247,8 mill. kroner, som i sin helhet skal utbetales som utbytte til staten. På grunn av aksjelovens krav til varsling av selskapets kreditorer kan imidlertid ikke utbyttet overføres til staten før i januar 2004. Det vil bli gitt en nærmere redegjørelse for salget av SND Invest AS i en endringsproposisjon om statsbudsjettet 2003 fra Nærings- og handelsdepartementet.

På dette grunnlaget foreslås tidligere framlagt forslag til bevilgning under kap. 5656, post 80 økt med 247,8 mill. kroner, fra 6 654 til 6 901,8 mill. kroner på statsbudsjettet for 2004.

Til dokumentets forside