St.prp nr. 1 Tillegg nr. 4 (2003-2004)

FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Om endringer i forslaget til statsbudsjett for 2004

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Nærings- og handelsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i forslaget til statsbudsjett for 2004.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer i forslaget til statsbudsjett for 2004 og endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2004 i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside