St.prp nr. 1 Tillegg nr. 4 (2003-2004)

FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Om endringer i forslaget til statsbudsjett for 2004

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om endringer i forslaget til statsbudsjett for 2004 og endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2004

I

I statsbudsjettet for 2004 blir bevilget under følgende kapitler:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner
950 Forvaltning av statlig eierskap (jf. kap. 3950 og 5656)
96 (ny) Aksjer 1 225 000 000
2421 Nytt innovasjons- og internasjonaliseringsselskap (jf. kap. 5325 og 5625)
50 Nyskaping, fond 143 050 000
mot tidligere foreslått kr 111 800 000
70 Administrasjon 192 800 000
mot tidligere foreslått kr 182 800 000

Inntekter:

Kap. Post Formål Kroner
5326 (ny) SIVA SF (jf. kap. 2426)
96 Innskuddskapital Argentum AS 1 225 000 000
5656 Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning (jf. kap. 950 og 3950)
80 Utbytte 6 901 800 000
mot tidligere foreslått kr 6 654 000 000

II

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2004 kan gi nytt innovasjons- og internasjonaliseringsselskap fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier for inntil 165 mill. kroner for lån til realinvesteringer og driftskapital, hvorav 125 mill. kroner er øremerket til fiskerinæringen, men slik at total ramme for nytt og gammelt ansvar ikke overstiger 300 mill. kroner.

Til dokumentets forside