St.prp. nr. 11 (2001-2002)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 115/2001 av 28. september 2001 om endring av vedlegg II i EØS-avtalen (direktiv om taubaneanlegg til persontransport)

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 115/2001 av 28. september 2001 ble europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/9/EF om taubaneanlegg til persontransport av 20. mars 2000 tatt inn i EØS-avtalens vedlegg II om tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering.

Taubaneanlegg til persontransport konstrueres, bygges, tas i bruk og drives med det formål å transportere personer. Bakgrunnen for direktivet er ønsket om økt sikkerhet for persontransport med taubaner. Personer som bruker taubaneanlegg skal ha garanti for at sikkerhetsnivået er tilfredsstillende i hele EØS-området. På den bakgrunn fastsetter direktivet en rekke prosedyrer og kontroll- og verifikasjonsmetoder. Dette innebærer krav om bruk av standardisert utstyr samt krav om sikkerhetsanalyser og merking av taubanens sikkerhetskomponenter. Direktivet krever videre at medlemsstatene skal treffe nødvendige forholdsregler for at sikkerhetskomponenter og delsystemer kun markedsføres om de oppfyller grunnleggende krav.

Tekniske kontrollorgan skal gjennomføre samsvarsvurderinger. En samsvarsvurdering skal bl.a. bekrefte at et delsystem er i samsvar med gjeldende regelverk og skal fritt kunne omsettes i hele EØS-området.

Beslutningen i EØS-komiteen ble fattet med forbehold om Stortingets samtykke, da gjennomføringen i norsk rett nødvendiggjør lovendring, jf. Grl § 26, annet ledd og EØS-avtalens artikkel 103. Stortinget inviteres gjennom denne proposisjonen til å gi sitt samtykke til EØS-komiteens beslutning nr. 115/2001.

EØS-komiteens beslutning og direktivteksten i norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.