St.prp. nr. 11 (2001-2002)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 115/2001 av 28. september 2001 om endring av vedlegg II i EØS-avtalen (direktiv om taubaneanlegg til persontransport)

Til innholdsfortegnelse

3 EØS-komiteens beslutning

I følge EØS-komiteens beslutning nr. 115/2001 av 28. september 2001 skal direktiv 2000/9/EF om taubaneanlegg til persontransport gjøres til del av EØS-avtalens vedlegg II om tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering. Beslutningen inneholder en innledning og fire artikler. I innledningen blir det vist til EØS-avtalen og spesielt artikkel 98 som gjør det mulig å endre vedleggene til avtalen gjennom vedtak i EØS-komiteen.

Artikkel 1 slår fast at direktiv 2000/9/EF om taubaneanlegg for persontransport skal innlemmes i EØS-avtalens vedlegg II, kapittel XXIV som nytt nr. 1b.

Artikkel 2 slår fast at teksten til direktiv 2000/9/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3 slår fast at beslutningen trer i kraft 29. september 2001, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4 slår fast at beslutningen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.