St.prp. nr. 11 (2001-2002)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 115/2001 av 28. september 2001 om endring av vedlegg II i EØS-avtalen (direktiv om taubaneanlegg til persontransport)

Til innholdsfortegnelse

6 Konklusjon og tilråding

Samferdselsdepartementet tilrår godkjenning av beslutningen i EØS-komiteen om endring av EØS-avtalens vedlegg II til å omfatte europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/9/EF av 20. mars 2000 om taubaneanlegg til persontransport. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.