St.prp. nr. 11 (2001-2002)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 115/2001 av 28. september 2001 om endring av vedlegg II i EØS-avtalen (direktiv om taubaneanlegg til persontransport)

Til innholdsfortegnelse

5 Administrative og økonomiske konsekvenser

Gjennomføringen av direktivet antas ikke å medføre administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning for det offentlige. Anleggseiere vil måtte betale kostnadene for sikkerhetsanalyse på anlegg. Videre antas det at det er produsenten som må bære kostnadene med samsvarserklæring av sikkerhetskomponenter. Produksjonen av utstyr til taubaneanlegg i Norge er av begrenset omfang. Markedsovervåkingen antas å måtte belastes de som markedsfører slikt utstyr.