St.prp. nr. 11 (2001-2002)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 115/2001 av 28. september 2001 om endring av vedlegg II i EØS-avtalen (direktiv om taubaneanlegg til persontransport)

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. 115/2001 av 28. september 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

  1. Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 166/1999 av 26. november 1999 1

    .

  2. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/9/EF av 20. mars 2000 om

taubaneanlegg til persontransport 2

skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel XXIV etter nr 1a (europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF) skal nytt nr. 1b lyde:

«1b.32000 L 0009: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/9/EF av 20. mars 2000 om taubaneanlegg til persontransport (EFT L 106 av 3.5 2000, s. 21).»

Artikkel 2

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/9/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 29. september 2001, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1 3

.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 28. september 2001.

For EØS-komiteen
Formann
E. Bull
EØS-komiteens sekretærer
P.K. MannesM. Brinkmann

Fotnoter

1.

EFT L 61 av 1.3 2001, og EØS-tillegget til EFT nr. 11 av 1.32001, s. 180.

2.

EFT L 106 av 3.5 2000, s. 21.

3.

Forfatningsrettslige krav angitt.