St.prp. nr. 15 (2001-2002)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2001 under Nærings- og handelsdepartementet

Til innhaldsliste

Forslag til vedtak om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2001 under Nærings- og handelsdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2001 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner
900 Nærings- og handelsdepartementet (jf. kap. 3900)
21 Spesielle driftsutgifter, kan overførast, blir auka med 8 600 000
frå kr 118 800 000 til kr 127 400 000
911 Bedriftsretta kompetanseoverføring
75 EUs SMB-program, kan overførast, blir auka med 2 700 000
frå kr 6 000 000 til kr 8 700 000
922 Norsk Romsenter
70 Tilskot, kan overførast, blir redusert med 7 200 000
frå kr 246 700 000 til kr 239 500 000
956 (nytt) Norsk Jern Eiendom A/S
70 Refusjon for miljøtiltak, blir løyvd med 2 100 000
2420 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (jf. kap. 5320 og 5620)
91 Lån til risikolåneordninga, overslagsløyving, blir redusert med 185 000 000
frå kr 5 500 000 000 til kr 5 315 000 000
92 Lån til grunnfinansierings- og lågrisikolåneordninga, overslagsløyving, blir redusert med 1 640 000 000
frå kr 38 500 000 000 til kr 36 860 000 000

Inntekter:

Kap. Post Formål Kroner
3900 Nærings- og handelsdepartementet (jf. kap. 900)
90 Sal av aksjar, blir auka med 468 300 000
frå kr 741 000 000 til kr 1 209 300 000
3958 (nytt) Kapital, ymse ventureselskap
90 Sal av aksjar, blir løyvd med 8 900 000
5320 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (jf. kap. 2420)
91 Avdrag på uteståande fordringar, risikolåneordninga, blir redusert med 210 000 000
frå kr 5 450 000 000 til kr 5 240 000 000
93 Avdrag på uteståande fordringar, grunnfinansierings- og

lågrisikolåneordninga, blir redusert med

6 230 000 000
frå kr 38 500 000 000 til kr 32 270 000 000
5620 Renter og utbytte frå Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (jf. kap. 2420)
81 Renter, risikolåneordninga, blir auka med 18 000 000
frå kr 175 000 000 til kr 193 000 000
86 Renter, grunnfinansierings- og lågrisikolåneordninga, blir redusert med 56 000 000
frå kr 715 000 000 til kr 659 000 000
Til forsida av dokumentet