St.prp. nr. 15 (2001-2002)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2001 under Nærings- og handelsdepartementet

Til innhaldsliste

Tilråing

Nærings- og handelsdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2001 under Nærings- og handelsdepartementet.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2001 under Nærings- og handelsdepartementet i samsvar med eit vedlagt forslag.

Til forsida av dokumentet