St.prp. nr. 23 (2004-2005)

Endringer på statsbudsjettet 2004 under Moderniseringsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

2 Nærmere om forslagene

Kap. 1500 Moderniseringsdepartementet

Post 22 Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemndas aktiviteter er bestemt gjennom forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser. Gjennom forskriften er leverandører gitt en rett til å levere inn klage, og til å få denne behandlet. Ved opprettelsen av klagenemnda var forutsetningen at behandling av klager skal være et raskt og effektivt alternativ til domstolsbehandling. Avgjørelsene fra klagenemnda publiseres, og har en viktig rettsavklarende funksjon.

Som følge av meget stor pågang av saker, er saksbehandlingstiden på de eldste sakene nå ett år. Ved opprettelsen ble det antatt at det ville komme inn ca. 70 saker pr. år. Status har vist at pågangen av saker er stabilt på ca. 270 saker pr. år.

Med bakgrunn i ovennevnte er det behov for tilleggsbevilge 1 mill. kroner i 2004 og det foreslås derfor å øke kap. 1500 post 22 Klagenemnda for offentlige anskaffelser med 1,0 mill. kroner.

Kap. 1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse

Post 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

Det er foretatt en oppdatering av budsjettanslaget på kapitlet som innebærer en reduksjon av bevilgningsbehovet for 2004. Dette skyldes i hovedsak høyere estimerte premieinnbetalinger enn det som lå til grunn i bevilgningsforslaget i St.prp. nr. 63 (2003-2004).

Posten foreslås redusert med 238,670 mill. kroner.

Post 70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning

Posten foreslås redusert med 3,472 mill. kroner, jf. omtale under post 01.

Kap. 1544 Boliglån til statsansatte

90 Lån, overslagsbevilgning

Bevilgningen skal dekke forventede utlån til boliglån til statsansatte utover det som dekkes av innbetalte avdrag og av Statens Pensjonskasses fond. Det ble i forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 72 (2003-2004) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2004 mv. vedtatt å fjerne påslaget til normrenten på 0,5 prosentpoeng ved fastsettelse av renten, med virkning fra 1. mai 2004. Den forventede låneetterspørselen som følge av dette har imidlertid vist seg å komme noe senere enn forutsatt. Videre har antall innfrielser vært høyere enn forutsatt så langt i år. Samlet fører dette til en reduksjon slik at bevilgningsbehovet for 2004 nå anslås til minus 1,0 mrd. kroner.

Dette innebærer at bevilgningen under kap. 1544, post 90 foreslås redusert med 1,4 mrd. kroner.

Kap. 4546 Yrkesskadeforsikring

Post 01 Premie yrkesskadeforsikring

Faktureringen av yrkesskadepremie skjer en gang per år og beløpet for 2004 utgjør 170,5 mill. kroner. I dette beløpet inngår også fakturert premie for nye grupper knyttet til yrkesskadeordningen i Statens Pensjonskasse. Faktisk fakturert premie for de nye gruppene i 2004 ble vesentlig lavere enn tidligere estimert.

Bevilgningen under kap. 4546, post 01 foreslås redusert med 27,15 mill. kroner.

Kap. 4547 Gruppelivsforsikring

Post 01 Premieinntekter gruppelivsforsikring

Gruppelivspremien faktureres en gang per år og fakturert beløp for 2004 utgjør 38,2 mill. kroner. Dette er 4,580 mill. kroner mer enn tidligere forutsatt. Økningen skyldes i hovedsak at antall ansatte som omfattes av ordningen, og som det skal betales premie for, er noe høyere enn tidligere forutsatt.

Det foreslås at kap. 4547, post 01 økes med 4,580 mill. kroner.

Kap. 2470 Statens Pensjonskasse

Post 24 Driftsresultat

Driftsresultatet foreslås økt med 3,179 mill. kroner. Økningen i driftsresultatet tilsvarer den foreslåtte reduksjonen i avskrivninger og renter av statens kapital.

Svikt i driftsinntektene er større enn det er mulig å redusere driftsutgiftene. For å kompensere for dette utsettes planlagte investeringer samt inndekning fra reguleringsfondet.

Post 24.1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

Driftsinntektene foreslås redusert med 21,290 mill. kroner. Reduksjonen er i hovedsak knyttet til tre forhold.

  1. Inntektene knyttet til lån er redusert med 12,6 mill. kroner som følge av at låneetterspørselen i 2004 har vært vesentlig lavere enn de forutsetninger som var lagt til grunn i St.prp. nr. 63 (2003-2004). Det har også vist seg at fjerningen av administrasjonspåslaget på renten på 0,5 prosentpoeng vil gi positiv effekt på låneetterspørselen senere enn forventet.

  2. Inntektene knyttet til Personkundeområdet er redusert med 11,8 mill. kroner som følge av lavere volum på de stykkprisfinansierte tjenestene.

  3. Inntektene knyttet til Kapitalforvaltningsområdet er økt med 2,2 mill. kroner som følge av at forvaltet kapital har økt.

Post 24.2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

Driftsutgiftene foreslås redusert med 9,817 mill. kroner. Reduksjonen skyldes at Statens Pensjonskasse ligger under budsjett på alle utgiftsarter med unntak av lønnsutgifter. Avviket er særlig knyttet til IT, drift og prosjekter. Etaten har gjennomført kostnadsreduserende tiltak og utsatt prosjekter for å dekke opp deler av inntektsbortfallet under post 24.1 Driftsinntekter.

Post 24.3 Avskrivninger

Beregnede avskrivninger for 2004 er justert i forhold til det som ble de faktiske aktiveringer i 2003. Avskrivningene foreslås ut fra dette redusert med ca. 2,759 mill. kroner.

Post 24.4 Renter av statens kapital

Beregnede renter av statens kapital er justert i forhold til det som ble de faktiske lånefinansierte investeringer i 2003. Renter av statens kapital foreslås ut fra dette redusert med ca. 0,420 mill. kroner.

Post 24.5 Til investeringsformål

Oppdaterte investeringsbudsjetter viser lavere beløp for aktiverbare investeringer i 2004 enn tidligere forutsatt. Det foreslås derfor at underposten reduseres med 5,0 mill. kroner, jf. tilsvarende reduksjon under kap. 2470 post 45 og kap. 5470. Reduksjonen inngår i driftsforutsetningene for å innfri resultatkravet for 2004.

Post 24.6 Til reguleringsfond

Det er foreslått å overføre 6,473 mill. kroner fra reguleringsfondet. Som omtalt under post 24.1 utgjør bortfallet av inntekter fra Låneområdet i 2004 12,6 mill. kroner. Overføringen fra reguleringsfondet skal dekke den delen av inntektsbortfallet knyttet til Låneområdet som Statens Pensjonskasse ikke kan anbefale kompensert ved nedbemanninger eller kostnadsreduserende tiltak.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Som følge av svikt i driftsinntektene og oppdaterte anslag for aktiverbare investeringer i 2004, foreslås det at investeringsrammen reduseres med 5,0 mill. kroner. Jf. tilsvarende reduksjon på kap. 2470, post 24.5 Til investeringsformål og kap. 5470 post 30 Avsetning til investeringsformål.

Kap. 1582 Utvikling av Fornebuområdet

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres og post 30 Investeringer på Fornebu, kan overføres

Post 21 dekker Statsbyggs administrative utgifter i forbindelse med arbeidet med etterbruk på Fornebu. Prosjektet er i avslutningsfasen, og salg av gjenværende eiendommer pågår. Alle de avsluttende aktivitetene er igangsatt, men salgene på Fornebu er kompliserte og avhengig av rammeavklaringer, som delvis ligger utenfor prosjektets kontroll. Det er derfor ventet at salgsprosessen vil fortsette utover i 2004 og over i 2005, noe som medfører merkostnader til administrasjon utover planlagt budsjett. Faktorer som påvirker salgsprosessen er blant annet Bærum kommunes krav om utbyggingsavtale og uklarhet med hensyn til påregnelig utnyttelse av eiendommene og bygge- og deleforbudet på Fornebu. Dette vil Bærum kommune først oppheve når det foreligger en finansieringsplan for Fornebubanen. Det arbeides løpende med å få de viktigste rammene på plass, for at eiendommene skal kunne selges med minst mulig risiko for utbygger, og dermed til god pris.

Når alle statens salgbare eiendommer er avhendet, vil det fortsatt påløpe administrative kostnader til oppfølging av inngåtte avtaler. Disse kostnadene var ikke beregnet i den opprinnelige kostnadsrammen som ble satt opp i en tidlig fase av prosjektet. På det tidspunktet var det ikke kjent hvordan salgene ville forløpe og hva slags avtalemessige forhold som ville måtte håndteres i ettertid.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det at kap. 1582 post 21 økes med 2,1 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon av kap. 1582 post 30 Investeringer på Fornebu.

Kap. 4583 Utvikling av Pilestredet Park

Post 39 Salg av eiendom

Felt F3 (overlegeboligen) og felt G2 (kvinneklinikken) er lagt ut for salg i 2004. Det er gjennomført budrunde og innkomne bud som er akseptert av Statsbygg er på hhv. 5,25 mill. kroner og 63,5 mill. kroner.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det at kap. 4583 post 39 økes med 44 mill. kroner.

Kap. 5446 Salg av eiendom Fornebu

Post 40 Salgsinntekter Fornebu

I 2004 er det lagt til grunn at Statsbygg selger all gjenværende salgbar eiendom på Fornebu. Verdien av disse arealene ble vurdert på nytt i januar 2004. Det er per i dag solgt følgende eiendommer: Fornebu Hovedgård (20 mill. kroner), Portnerboligene (1,5- og 1,35 mill. kroner) og Villa Solstua (13 mill. kroner). Dette utgjør totalt 35,85 mill. kroner. I tillegg er det innbetalt refusjoner fra Telenor og IT Fornebu på til sammen 24,1 mill. kroner.

De gjenstående eiendommene med forventet innbetaling i 2004 er Kilenveien 82, Martin Lingesv. 5 og 9, Okseøya samt marinaene. Anslått samlet verdi for disse eiendommene er 63,2 mill. kroner.

Totalt er det anslått at samlet inntekt ved salg og refusjoner for 2004 vil beløpe seg til 123,15 mill. kroner.

Hundsund og Holtekilen er også planlagt solgt i 2004. Disse eiendommene ligger ute for salg pr. d.d. Erfaring tilsier imidlertid at det vil ta noe tid fra interessenter er funnet til kontraktsforhandlingene er ferdige, og oppgjøret er innbetalt til Statsbygg. Sannsynligheten for at dette skal skje i løpet av 2004 vurderes å være liten.

På bakgrunn av det ovennevnte foreslås det at kap. 5446, post 40 reduseres med 204,37 mill. kroner fra 327,52 mill. kroner til 123,15 mill. kroner.

Kap. 5470 Statens Pensjonskasse, jf. kap. 2470

Post 30 Avsetning til investeringsformål

Det foreslås en reduksjon av kap. 5470, post 30 med 5,0 mill. kroner, som tilsvarer reduksjonen under kap. 2470, post 24.5 Til investeringsformål, jf. også tilsvarende reduksjon av kap. 2470 post 45.

Kap. 5607 Renter av boliglånsordningen til statsansatte

Post 80 Renter

Som følge av forslaget om å redusere kap. 1544 Boliglån til statsansatte, post 90 og en utlånsrente på 2,5 prosent, er renteanslaget for 2004 redusert til 245 mill. kroner.

Det foreslås derfor å redusere bevilgningen med 35,0 mill. kroner.

Justering av Statsbyggs balanse

I Dokument nr. 1 (2002-2003) fremgår det at revisjon av Statsbyggs regnskap for 2001 viste at en rekke kontoer i balansen ikke var avstemt, bl.a. konto for bygg under arbeid. I Dokument nr. 1 (2004-2005) viser revisjon av regnskapet for 2003 at Statsbygg har gjort mye for å rydde opp i regnskapsarbeidet.

På bakgrunn av dette foreslår Moderniseringsdepartementet nå at Statsbygg får fullmakt til å justere ned følgende kontoer med beløp spesifisert i tabellen nedenfor.

Konto Tekst Beløp
1130 Bygg under arbeid 27 286 986
1170 Bygg under arbeid, ikke inntektsgivende 4 796 692
1175 Ferdigstilte eiendommer, ikke inntektsgivende 2 368 316
1191 Ferdigstilte bygg, ikke eid av Statsbygg 176 289 312
1133 Entra 334 690 861
Totalt beløp som foreslås nedjustert på balansen 545 432 167

Justering av balansen er en følge av at eiendommer er overført Entra Eiendom AS, prosjekter er overført andre kapitler eller videreført av private aktører samt investeringer i bygg og anlegg som ikke eies av Statsbygg.

Til dokumentets forside