St.prp. nr. 23 (2004-2005)

Endringer på statsbudsjettet 2004 under Moderniseringsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Moderniseringsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer på statsbudsjettet for 2004 under Moderniseringsdepartementet.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer på statsbudsjettet for 2004 under Moderniseringsdepartementet i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside