St.prp. nr. 23 (2004-2005)

Endringer på statsbudsjettet 2004 under Moderniseringsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om endringer på statsbudsjettet 2004 under Moderniseringsdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2004 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner
1500 Arbeids- og administrasjonsdepartementet
22 Klagenemnda for offentlige anskaffelser, økes med 1 000 000
fra kr 2 000 000 til kr 3 000 000
1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse
01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med 238 670 000
fra kr 4 690 670 000 til kr 4 452 000 000
70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning, nedsettes med 3 472 000
fra kr 56 972 000 til kr 53 500 000
1544 Boliglån til statsansatte
90 Lån, overslagsbevilgning, nedsettes med 1 400 000 000
fra kr 400 000 000 til kr -1 000 000 000
1582 Utvikling av Fornebuområdet
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med 2 100 000
fra kr 5 616 000 til kr 7 716 000
2470 Statens Pensjonskasse
24 Driftsresultat:
24.1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning -282 163 000
24.2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 224 241 000
24.3 Avskrivninger 14 791 000
24.4 Renter av statens kapital 874 000
24.5 Til investeringsformål 0
24.6 Til reguleringsfond -6 473 000 -48 730 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med 5 000 000
fra kr 24 278 000 til kr 19 278 000

Inntekter:

Kap. Post Formål Kroner
4546 Yrkesskadeforsikring, jf. kap. 1546
01 Premie yrkesskadeforsikring, nedsettes med 27 150 000
fra kr 197 650 000 til kr 170 500 000
4547 Gruppelivsforsikring, jf. kap. 1547
01 Premieinntekter gruppelivsforsikring, økes med 4 580 000
fra kr 33 620 000 til kr 38 200 000
4583 Salg av eiendom i Pilestredet Park, jf. kap. 1583
39 Salg av eiendom, økes med 44 000 000
fra kr 140 000 000 til kr 184 000 000
5446 Salg av eiendom, Fornebu
40 Salgsinntekter, Fornebu, nedsettes med 204 370 000
fra kr 327 520 000 til kr 123 150 000
5470 Statens Pensjonskasse, jf. kap. 2470
30 Avsetning til investeringsformål, nedsettes med 5 000 000
fra kr 5 000 000 til kr 0
5607 Renter av boliglånsordningen til statsansatte
80 Renter, nedsettes med 35 000 000
fra kr 380 000 000 til kr 345 000 000

II

Stortinget samtykker i at den faste kapitalen i Statsbygg i statens kapitalregnskap justeres ned med 545,5 mill. kroner og korrigeres mot konto for forskyvning i balansen.

Til dokumentets forside