St.prp. nr. 23 (2004-2005)

Endringer på statsbudsjettet 2004 under Moderniseringsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Moderniseringsdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag om endringer i bevilgningen under følgende utgiftskapitler: Kap. 1500 Moderniseringsdepartementet, kap. 1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse, kap. 1544 Boliglån til statsansatte, kap. 1582 Utvikling av Fornebuområdet og kap. 2470 Statens Pensjonskasse.

Det fremmes også forslag om endringer i bevilgningen under følgende inntektskapitler: Kap. 4546 Yrkesskadeforsikring, kap. 4547 Gruppelivsforsikring, kap. 4583 Salg av eiendom i Pilestredet Park, kap. 5446 Salg av eiendom, Fornebu, kap. 5470 Statens Pensjonskasse og kap. 5607 Renter av boliglånsordningen til statsansatte.

I tillegg foreslås det en justering av Statsbyggs balanse med 545,5 mill. kroner.

Til dokumentets forside