St.prp. nr. 25 (1999-2000)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéavgjerd nr. 39/1999 av 26. mars 1999 om endring av vedlegg XIII (transport) til EØS-avtala

Tilråding frå Utanriksdepartementet av 26. november 1999, godkjend i statsråd same dagen.

Dokumentet i pdf-format

Følg proposisjonen på Stortinget