Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 29 (1999-2000)

Om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Norge og Det europeiske fellesskap om Norges deltakelse i arbeidet ved Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA) er en selvstendig, desentralisert EU-institusjon. Senteret, som er plassert i Lisboa, ble opprettet ved Rådsforordning nr. 302/93/EØF av 8. februar 1993. Forordningen åpner for deltakelse også fra stater utenfor EU.

Senterets oppgaver er å samle, analysere og formidle informasjon og kunnskap om narkotika og narkotikapolitiske spørsmål i anonymisert form. Formålet er å sette medlemsstatene bedre i stand til å utforme effektive tiltak mot narkotika og narkotikarelaterte problemer innen en nasjonal eller en felles ramme, herunder å legge til rette for utvikling av narkotikapolitiske strategier og tiltak for å redusere etterspørselen. Senteret har ikke myndighet til å beslutte tiltak utover innsamling og bearbeiding av data.

Senteret er organisert med et styre. Dette er sammensatt av representanter for medlemsstatene og EU-kommisjonen og har som hovedoppgave å utarbeide arbeidsprogram samt vedta budsjettet. Det er også opprettet en vitenskapskomité som har til oppgave å uttale seg om vitenskapelige spørsmål den blir forelagt av styret eller senterets direktør. Endelig er det opprettet et informasjonsnettverk (Reitox) som knytter sammen nasjonale kontaktpunkter i medlemsstatene, og muliggjør elektronisk utveksling av data mellom disse.

Regjeringen ber om Stortingets samtykke til å inngå en fremforhandlet avtale mellom Norge og Det europeiske fellesskap om norsk deltakelse i arbeidet ved Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk. Stortingets samtykke er nødvendig fordi norsk deltakelse har budsjettmessige konsekvenser og saken for øvrig anses å være av særlig viktighet i henhold til Grunnlovens § 26, annet ledd.

Avtalen i parafert stand i engelsk originalversjon med en erklæring fra Kommisjonen, begge i norsk oversettelse, samt Rådsforordning nr. 302/93/EØF i norsk oversettelse, er vedlagt denne proposisjonen.

Til toppen
Til dokumentets forside