St.prp. nr. 29 (1999-2000)

Om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Norge og Det europeiske fellesskap om Norges deltakelse i arbeidet ved Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget