St.prp. nr. 3 (2001-2002)

Om endring av bevilgningene på statsbudsjettet for 2001 for å styrke den helsemessige beredskap mot atom-, biologiske og kjemiske våpen

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Regjeringen har ved kongelig resolusjon av 5. oktober 2001 fått samtykke til å overskride bevilgningen under kap. 797 Helse- og sosialberedskap for å kunne sette i verk et sett med strakstiltak for å styrke den helsemessige beredskap med tanke på hendelser med masseødeleggelsesvåpen. Masseødeleggelsesvåpen omfatter atom-, biologiske og kjemiske våpen (ABC-våpen).

Regjeringen legger i denne proposisjonen også frem strakstiltakene for Stortinget med forslag om å øke bevilgningene.