St.prp. nr. 3 (2001-2002)

Om endring av bevilgningene på statsbudsjettet for 2001 for å styrke den helsemessige beredskap mot atom-, biologiske og kjemiske våpen

Til innholdsfortegnelse

3 Vurdering

Beredskapen mot ABC-våpen omfatter et sett av hovedtiltak, herunder:

  • Forebyggende tiltak:Dette er tiltak for å hindre en hendelse i å inntreffe. Eksempler på forebyggende tiltak er etterretning og overvåkning.

  • Varslings- og informasjonstiltak:Eksempler på tiltak er varsling og informasjon mellom myndigheter, operative enheter og til befolkningen.

  • Beskyttelsestiltak for innsatspersonell:Tiltak for at innsatspersonell skal ha verneutstyr og kompetanse for å kunne håndtere en hendelse med ABC-våpen.

  • Deteksjon:Dette er tiltak for å avdekke hvilke typer våpen som er benyttet, med sikte på diagnose og behandling for de rammede personene.

  • Skadeforebyggende- og skadebøtende tiltak: Dette er tiltak for å redusere omfanget av lidelser og død etter at en hendelse har inntruffet. Eksempler på tiltak er redning, rensing av personer som er forurenset av radioaktivt nedfall eller kjemiske agens (dekontaminering) før medisinsk behandling kan iverksettes, avskjerming av områder og evakuering, m. fl.

  • Tilgang på ekspertise og kompetanse: Dette er tiltak for å sikre seg tilgang på nødvendig fagekspertise, f eks. fra sivile og militære fagmiljøer.

Etter Regjeringens vurdering er det behov for strakstiltak innenfor helsesektoren når det gjelder deteksjon, beskyttelse av innsatspersonell, rensing av forurensede pasienter, samt legemidler til behandling.