St.prp. nr. 3 (2001-2002)

Om endring av bevilgningene på statsbudsjettet for 2001 for å styrke den helsemessige beredskap mot atom-, biologiske og kjemiske våpen

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn

Helseberedskapen har vært gjenstand for løpende vurderinger de siste årene. Vurderinger av beredskapen mot ABC-våpen er foretatt bl.a. i forbindelse med en gjennomgang av legemiddel- og helsemateriellberedskapen, og som en del av Sosial- og helsedepartementets innspill til NOU 2000:24 Et sårbart samfunn. Utredningene har avdekket behov for å styrke beredskapen mot ABC-våpen. Hendelsene i USA 11. september i år har aktualisert behovet for å forsere oppfølgingen for å styrke beredskapen mot ABC-våpen.