St.prp. nr. 3 (2001-2002)

Om endring av bevilgningene på statsbudsjettet for 2001 for å styrke den helsemessige beredskap mot atom-, biologiske og kjemiske våpen

Til innholdsfortegnelse

4 Tiltak

Strakstiltakene tar utgangspunkt i de utredninger og vurderinger som er foretatt av den helsemessige beredskap mot ABC-våpen de senere år. Tiltakene omfatter anskaffelse og fordeling av utstyr, materiell og legemidler samt kompetansefremmende tiltak for innsatspersonellet som skal benytte utstyret.

På grunnlag av den informasjon som er innhentet er de samlede utgiftene beregnet til 65 mill. kroner. Det vil bli omdisponert 3 mill. kroner innen bevilgningen under kap. 797 Helse- og sosialberedskap for inneværende år.

Det vil ta noen tid for å få utstyret mv. på plass og i operativ stand. Det har derfor vært viktig å få en snarlig avgjørelse om anskaffelse. For at tiltakene skal kunne iverksettes straks er det ved kongelig resolusjon av 5. oktober 2001 gitt samtykke til at utgifter på 62 mill. kroner til styrking av den helsemessige beredskap blir pådratt og dekket, i tråd med bevilgningsreglementets § 11. Bestemmelsen åpner for at Kongen på visse betingelser kan samtykke i at utgifter blir pådratt og dekket uten å vente på Stortingets vedtak.

Regjeringen legger også saken frem for Stortinget med forslag om å forhøye bevilgningen med 62 mill. kroner på statsbudsjettet for 2001, uten inndekning. Samlet inndekningsbehov vil bli vurdert i forbindelse med proposisjoner som fremmes i høst og nysalderingsproposisjonen for 2001.