St.prp. nr. 3 (2002-2003)

Den nye Svinesundsforbindelsen m.m.

Til innholdsfortegnelse

2 Omorganisering av Statens vegvesen

Kap. 1320 Statens vegvesen

Post 23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m.

I St.prp. nr. 60 (2001-2002) ble det orientert om kostnader ved omorganisering av Statens vegvesen. I proposisjonen la departementet opp til at kostnadene for 2002 på til sammen 255 mill. kr skulle dekkes innenfor post 23 og post 30 med henholdsvis 200 mill. kr og 55 mill. kr. For post 23 ble det lagt opp til å overskride bevilgningen for 2002 med 200 mill. kr mot tilsvarende innsparing i 2003. For post 30 skal 55 mill. kr finansieres ved omprioritering fra diverse vegprosjekter.

Regjeringen er kommet til at det vil være mest hensiktsmessig å bevilge 200 mill. kr på post 23.