St.prp. nr. 3 (2002-2003)

Den nye Svinesundsforbindelsen m.m.

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Samferdselsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om den nye Svinesundsforbindelsen m.m.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om den nye Svinesundsforbindelsen m.m. i samsvar med et vedlagt forslag.