St.prp. nr. 3 (2002-2003)

Den nye Svinesundsforbindelsen m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Den nye Svinesundsforbindelsen

1.1 Bakgrunn

Ny Svinesundsforbindelse inngår i arbeidet for å bygge ut E6 til sammenhengende veg med fire kjørefelt mellom Oslo og Göteborg. Hovedformålet er å bedre trafikksikkerheten på vegen, samt fremkommeligheten spesielt for tungtrafikken mellom Norge og Sverige og til/fra kontinentet. Prosjektet omfatter ny E6 med fire kjørefelt mellom «Nordby trafikplats» i Sverige og Svingenskogen i Norge, inklusiv en ny bru over Iddefjorden/Ringdalsfjorden og riksgrensen ved Svinesund.

På norsk side omfatter prosjektet ny E6 over en 4,5 km lang strekning, samt norsk andel av ny bru over Iddefjorden/Ringdalsfjorden. Vegen bygges i tråd med den nye stamvegnormalen som en firefelts motorveg med vegbredde 20 meter og rekkverk i midtdeleren. Videre omfatter prosjektet arealer og anlegg for bompengeinnkreving, samt nødvendige arealer for tollstasjoner, passkontroll og kjøretøykontroll. I tillegg inngår noen tiltak på eksisterende veg for å tilpasse den til sin nye funksjon. For nærmere omtale av prosjektet vises til St.prp. nr. 68 (2001-2002) Forsert utbygging av E6 gjennom Østfold. Finansiering av ny Svinesundsforbindelse gjennom en felles bompengeordning med Sverige. Revidert fase 1 av Østfoldpakka.

Stortinget la ved behandlingen av St.prp. nr. 68 (2001-2002) hovedpremissene for norsk deltakelse ved realiseringen av ny Svinesundsforbindelse. I tråd med Stortingets behandling blir det lagt opp til at forbindelsen skal fullfinansieres med bompenger fra en felles norsk-svensk bompengeordning på riksgrensen ved Svinesund, jf. Innst. S. nr. 265 (2001-2002).

Norges og Sveriges regjeringer signerte 7. august 2002 en avtale mellom de to stater, der premissene for en felles norsk-svensk bompengeordning ved Svinesund fastlegges.

Det ble ved Stortingets behandling av St.prp. nr. 68 (2001-2002) ikke tatt endelig stilling til hvordan den norske delen av prosjektet skal organiseres. Det ble lagt opp til at Regjeringen i St.prp. nr. 1 (2002-2003) skulle komme tilbake med en nærmere vurdering av organiseringen, herunder de bevilgningmessige konsekvensene av dette.

Samferdselsdepartementet legger i denne proposisjonen frem et forslag til hvordan den norske delen av ny Svinesundsforbindelse skal organiseres. Hovedtrekk i forslaget er redegjort for i St.prp. nr. 1 (2002-2003).

1.2 Forslag til organisering av den norske delen av prosjektet

Det foreslås at det opprettes et bompengeselskap, Svinesundsforbindelsen AS, heleid av Statens vegvesen. Svinesundsforbindelsen AS skal ha som formål å ta opp nødvendige lån til å finansiere utbyggingen, samt forestå innkreving av bompengene. Selskapet må etableres i 2002.

Videre fremmes forslag om at Svinesundsforbindelsen AS skal ta opp lån fra staten. Det forutsettes at lån blir gitt på markedsmessige vilkår. Rentevilkårene som selskapet skal underlegges, vil bli vurdert senere. Det vil bli inngått låneavtale mellom Staten og Svinesundsforbindelsen AS.

Den statlige lånebevilgningen vil utgjøre en låneramme. Svinesundsforbindelsen AS vil trekke på lånerammen i samsvar med de midler som skal stilles til rådighet for Statens vegvesen til utbygging av prosjektet. Lånerammen det enkelte år skal vedtas av Stortinget gjennom behandlingen av statsbudsjettet. Det legges til grunn at det årlig avsettes en låneramme som inkluderer tilstrekkelig avsetning for usikkerhet. Dette vil gi en fleksibilitet i finansieringen på samme måte som for andre lånefinansierte bompengeprosjekter. En slik fleksibilitet er viktig for å sikre rasjonell gjennomføring av prosjektet. Det skal kun betales renter av de midler som Svinesundsforbindelsen AS nytter av den årlige låneramma. Renter på lån vil bli akkumulert frem til bompengeinnkrevingen starter.

Det er i St.prp. nr. 68 (2001-2002) oppgitt en styringsramme for den norske delen av prosjektet på 730 mill. kr og en kostnadsramme på 830 mill. kr (2002-kr). I tillegg kommer kostnader for etablering og nedlegging av bomstasjoner. Disse kostnadene er foreløpig ikke avklart. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til dette.

Ny Svinesundsforbindelse skal etter planen åpnes for trafikk i 2005. Bompengeinnkrevingen skal starte når forbindelsen åpnes for trafikk. Driftsutgifter til Svinesundsforbindelsen AS frem til innkrevingen starter (utgifter til å administrere selskapet, herunder lønnsutgifter til daglig leder av selskapet, planlegging av innkrevingen og registrering av selskapet i Brønnøysund-registeret), skal på samme måte som midler til utbyggingen dekkes gjennom lån.

Betaling av renter og nedbetaling av lånet vil starte når vegen åpnes for trafikk. Betaling av renter og avdrag vil bli tilpasset takten i bompengeinntektene.

Innkreving av bompenger skal opphøre når lånegjelden i begge land er nedbetalt.

Lån, kapitalinnskudd, samt renter og avdrag på lån vil bli ført på statsbudsjettet på egne kapitler og poster. Selskapet etableres med minimum aksjekapital, dvs. 100 000 kr. Det opprettes nå følgende kapittel og poster:

- Kap. 1322 Svinesundsforbindelsen AS

Post 90 Kapitalinnskudd

Post 91 Lån

1.2.1 Avvikling av midlertidig løsning for 2002

For å sikre anleggsstart på prosjektet i 2002, vedtok Stortinget gjennom behandlingen av St.prp. nr. 68 (2001-2002) at det i første omgang skulle bevilges 45 mill. kr til prosjektet på kap. 1320 Statens vegvesen, post 34 Ny Svinesundsforbindelse. Ovennevnte forslag til organisering vil innebære et annet finansieringsopplegg. Regjeringen foreslår derfor at bevilgningen for 2002 nullstilles ved at disse midlene gjenbevilges som et lån, og inngår i lån som Svinesundsforbindelsen AS tar opp.