Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 49 (2002-2003)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 171/2002 av 6. desember 2002 om endring av vedlegg XVII i EØS-avtalen (direktiv om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk)

Til innholdsfortegnelse

3 EØS-komiteens beslutning

Ifølge EØS-komiteens beslutning nr. 171/2002 av 6. desember 2002 skal europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/84/EF om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk innlemmes i EØS-avtalen vedlegg XVII om opphavsrett. Beslutningen inneholder en innledning og fire artikler. I innledningen blir det vist til EØS-avtalen og spesielt artikkel 98 som gjør det mulig å endre vedleggene til avtalen gjennom beslutning i EØS-komiteen.

Artikkel 1 slår fast at direktiv 2001/84/EF om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk innlemmes i EØS-avtalen vedlegg XVII som nytt nr. 9c.

Artikkel 2 slår fast at teksten til direktiv 2001/84/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3 slår fast at beslutningen trer i kraft 7. desember 2002, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4slår fast at beslutningen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende.