St.prp. nr. 49 (2002-2003)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 171/2002 av 6. desember 2002 om endring av vedlegg XVII i EØS-avtalen (direktiv om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk)

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. 171/2002 av 6. desember 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett)

EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

  1. Avtalens vedlegg XVII er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 21/2000 av 25. februar 2000 1

    .

  2. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/84/EF av 27. september 2001 om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk 2

    skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XVII etter nr. 9b (europaparlaments- og rådsdirektiv 98/71/EF) skal nytt nr. 9c lyde:

«9c. 32 001 L 0084: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/84/EF av 27. september 2001 om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk (EFT L 272 av 13.10.2001, s. 32).
Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:
EFTA-statene skal anmodes om å sende representanter til møtene i kontaktutvalget.»

Artikkel 2

Teksten til direktiv 2001/84/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 7. desember 2002, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1 3

.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende.

Utferdiget i Brussel, 6. desember 2002.

For EØS-komiteen
Formann
Kjartan Jóhannsson
EØS-komiteens sekretærer
M. Brinkmann P.K. Mannes

Fotnoter

1.

EFT L 103 av 12.4.2001, s. 44, og EØS-tillegget til EFT nr. 20 av 12.4.2001, s. 225.

2.

EFT L 272 av 13.10.2001, s. 32.

3.

Forfatningsrettslige krav angitt.