St.prp. nr. 49 (2002-2003)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 171/2002 av 6. desember 2002 om endring av vedlegg XVII i EØS-avtalen (direktiv om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk)

Til innholdsfortegnelse

6 Konklusjon og tilråding

Hovedformålet med følgerettsdirektivet er å sikre opphavsmannen til et originalkunstverk en del av det økonomiske utbyttet ved videresalg, samt å sikre et indre marked for kunstsalg. Kultur- og kirkedepartementet tilrår derfor godkjenning av beslutningen i EØS-komiteen om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII til å omfatte europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/84/EF om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.