Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 5 (2003-2004)

Om endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med endringer i permitteringsregelverket

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn for bevilgningsforslaget

Stortinget vedtok 19. juni 2003 endringer i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering og lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd. Lovendringene ga Regjeringen adgang til ved forskrift å forlenge perioden på 26 uker før arbeidsgivers lønnsplikt gjeninntrer for permitterte innen bestemte næringer, samt å forlenge perioden med rett til dagpenger for permitterte innen bestemte næringer.

På denne bakgrunn fastsatte Arbeids- og administrasjonsdepartementet først en generell forskrift med utvidelse av permitteringsperioden med rett til dagpenger til inntil 42 uker i løpet av en 18 måneders periode. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2003. 16. juli ble ny forskrift gitt. Denne gjelder følgende næringer:

 • Verkstedsindustrien, verftsindustri, on- og offshore

 • Prosessindustrien

 • Bygg- og anleggsnæringen

 • Skogbruk- og treforedlingsindustri

 • Hotell- og restaurantnæringen

 • Reiselivsnæringen

 • IT-næringen

 • Grafisk industri

 • Tekstil- og bekledningsindustrien

 • Møbelindustrien

 • Næringsmiddelindustrien

Forskriften gjaldt opprinnelig frem til 1. november 2003 og er nå forlenget til 1. januar 2004.

Regelverk som åpner for at arbeidstakere i enkelte næringer gis adgang til å motta dagpenger ved permittering i lengre perioder enn andre, kan trolig være i strid med forbudet mot statsstøtte i EØS-avtalen. Arbeids- og administrasjonsdepartementet fremmer derfor i egen odelstingsproposisjon forslag som vil innebære at adgangen til å forlenge permitteringsperioden med rett til dagpenger ut over 26 uker innen bestemte næringer oppheves fra årsskiftet.

Til toppen
Til dokumentets forside