St.prp. nr. 50 (1997-98)

Billighetserstatninger av statskassen

Til innholdsfortegnelse

1 Billighetserstatningsutvalgets arbeid

Etter redegjørelsen for Billighetserstatningsutvalgets arbeid inntatt i St prp nr 13 (1997-98), har Billighetserstatningsutvalget hatt 2 møter og behandlet 187 saker. Det er innvilget billighetserstatning i 92 av sakene med til sammen kr 6 925 000,-. Enkelterstatningene for de enkelte søknadene ligger mellom kr 25 000,- og kr 200 000,-.

I 1997 har Billighetserstatningsutvalget hatt 9 ordinære møter og behandlet 629 saker. Det er innvilget billighetserstatninger i 291 saker med til sammen kr 21 248 000,-. I tillegg har Billighetserstatningsutvalget behandlet 274 søknader fra berørte beboere i forbindelse med utbyggingen av Gardermoen hovedflyplass.

Utskrift av Billighetserstatningsutvalgets vedtak og dokumentene i samtlige saker følger vedlagt som utrykt bilag.