St.prp. nr. 50 (1997-98)

Billighetserstatninger av statskassen

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og politidepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om billighetserstatninger av statskassen.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om billighetserstatninger av statskassen i samsvar med et fremlagt forslag.

Tilråding fra Justis- og politidepartementet ligger ved.